/Актуална съдебна практика/

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

Първи панел – 09:30 до 11:00 ч.

1. Особен залог на вземания – чл. 17 и чл.44а ЗОЗ:

Учредяване на особен залог на вземания. Ограничения относно някои категории вземания да бъдат предмет на особен залог. Права и задължения на страните по договора. Специфики на договора и вписване в ЦРОЗ. Действие на вписването и противопоставимост спрямо трети лица. Същност и ефект на съобщението по чл. 17 ЗОЗ. Предварителна изискуемост на обезпеченото вземане по чл. 71 ЗЗД и чл. 11 ЗОЗ. Пристъпване към изпълнение върху заложеното вземане и способи за изпълнение по реда на ЗОЗ и ГПК. Коментар на актуалната съдебна практика на ВКС и на действителни казуси от практиката на лектора.

Втори панел – 11:30 до 13:00 ч.

2. Мерки на принуда по реда на ЗОЗ:

Правна същност на действията по осъществяване на принуда. Предпоставки за реализация. Предаване на движими вещи и въвод във владение на недвижим имот чрез съдебен изпълнител. Въвод в търговските помещения на заложено търговско предприятие. Практически проблеми в хода на осъществяване на мерките за принуда. Правомощия на съдебния изпълнител и предели на приложение на разпоредбите на ГПК. Налагане на обезпечение с цел запазване на заложеното имущество по чл. 35, ал.3 ЗОЗ. Ред за обжалване на мерките за принуда. Приключване на производството.

Трети панел – 14:00 до 15:30 ч.

3. Реализация на правата на заложния кредитор в разпределенията по ЗОЗ и ГПК

Основни правила за разпределение на суми по реда на ЗОЗ и ГПК. Присъединени кредитори и привилегии. Коментар на разпоредбата на чл. 10 ЗОЗ, касаеща статута на заложния кредитор в изпълнителния процес по ГПК. Правомощия на депозитаря и на частния съдебен изпълнител. Възможности за оспорване на вземания на присъединени кредитори и спиране на изплащането на суми. Ред за обжалване на разпределенията. Влизане в сила и изплащане на сумите. Актуална съдебна практика.

Дискусия с участниците

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Д-р Димитър Иванов, правен консултант, специалист по въпросите на правния режим на ипотеките, особените залози и защита правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог, както и на обучителен курс по гражданско изпълнително производство.

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук