Практически тренинг

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: 1 ден (от 09.30 до 17.00 часа)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на МБИ, ул. Бачо Киро“ №49 с опция за Онлайн чрез виртуална класна стая по желание на участника

ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е ТОВА?

 • Искате да придобиете или развиете навици за задълбочен кредитен анализ на потенциалните заемополучатели? Подготвяте се да дадете заключения за тяхната доходност, финансова устойчивост и платежоспособност?
 • Необходимо Ви е да разбирате как влияе наличието на оперативен лизинг, капитализирани лихви и съучастия на кредитоспособността на фирмата-кредитополучател?
 • Необходимо Ви е да познавате клопките при използването на показателите EBITDA, оборотен капитал и ликвидност?
 • ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 • Задълбочено да анализирате финансовото състояние на кредитополучателя, съставяйки аналитични финансови отчети.
 • Да знаете защо нетния оборотен капитал (working capital) и EBITDA могат да бъдат подвеждаща мярка за ликвидност.
 • Да притежавате широк кръг от познания свързани с логиката на финансовите отчети, от гледна точка на кредитния риск.
 • Да разбирате индикациите за кризисни процеси в дейността на предприятието, както и да прилагате методите за диагностика на кризисни състояния.
 • КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Практически курс, в който за един ден се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за корпоративен кредитен анализ.
 • За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици
 • Специалисти корпоративно банкиране
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки
 • Програма на семинара:

  1. Анализ на отчета за доходите

 • Четене и анализ на ОПР и ГДД, съпоставяне на стойностите, връзка ОПР – Баланс. Разчитане на структурата на разходите. Разчитане на структурата на приходите. Значение на коригиращите позиции в ОПР.
 • Анализ на съотношенията за: марж (брутен, EBITDAR, EBITDA, EBIT, печалба преди данъчно облагане, нетна печалба), лихвено покритие, покритие на дивидентите.
 • 2. Анализ на отчета за паричните потоци

 • Оперативен паричен поток, NWC, инвестиции и финансиране. Разлики между оперативни приходи и оперативен паричен поток.
 • Основни и вторични източници на погасяване на дълга.
 • Кредитиране на базата на парични потоци срещу кредитиране на активи.
 • Анализ на съотношенията: покритие на лихвите и инвестициите;обслужване на дълга и покритие на погасяването на дълга, коефициенти на превръщане на пари в брой, ROIC на база парични потоци, покритие на дивиденти.
 • 3. Анализ на баланса

 • Какво представляват дълга и квази-дълга?
 • Анализ на ликвидността и оборотния капитал: структурна и диспозитивна ликвидност.
 • Мотивация за наличието на привлечен капитал: финансов ливъридж и лихвен ефект върху данъците.
 • Анализ на съотношенията за: ливъридж, ликвидност, покритие на активите, оборотен капитал, ROIC, ROE, оборот на активите, анализ на Dupont.
 • Финансови измерители в модела на Майкъл Портър.
 • Индикации за кризисни процеси в дейността на предприятието. Методи за диагностика на кризисни състояния.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Материали

 • Всеки от участниците получава работна тетрадка, презентация, съставена на Prezi, както и допълнителни материали, свързани с разглежданата тематика.
 • Таксата за участие е 240 лева с включен ДДС. При записване на двама и повече участници от една институция таксата за участие с отстъпка е 228 лева на човек. Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук