Практически тренинг

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: от 09.30 до 17.00 часа.

Начало: 09:30 ч.

Място на провеждане:

Присъствено в зала в Учебния център на МБИ, ул. Бачо Киро“ №49, и с възможност за онлайн включване

ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е ТОВА?

Искате да придобиете или развиете навици за задълбочен кредитен анализ на потенциалните заемополучатели? Подготвяте се да дадете заключения за тяхната доходност, финансова устойчивост и платежоспособност?

Необходимо Ви е да разбирате как влияе наличието на оперативен лизинг, капитализирани лихви и съучастия на кредитоспособността на фирмата-кредитополучател?

Необходимо Ви е да познавате клопките при използването на показателите EBITDA, оборотен капитал и ликвидност?

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

Задълбочено да анализирате финансовото състояние на кредитополучателя, съставяйки аналитични финансови отчети.

Да знаете защо нетния оборотен капитал (working capital) и EBITDA могат да бъдат подвеждаща мярка за ликвидност.

Да притежавате широк кръг от познания свързани с логиката на финансовите отчети, от гледна точка на кредитния риск.

Да разбирате индикациите за кризисни процеси в дейността на предприятието, както и да прилагате методите за диагностика на кризисни състояния.

КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Практически курс, в който за един ден се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.

Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за корпоративен кредитен анализ.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Анализ на отчета за доходите

Четене и анализ на ОПР и ГДД, съпоставяне на стойностите, връзка ОПР – Баланс. Разчитане на структурата на разходите. Разчитане на структурата на приходите. Значение на коригиращите позиции в ОПР.

Анализ на съотношенията за: марж (брутен, EBITDAR, EBITDA, EBIT, печалба преди данъчно облагане, нетна печалба), лихвено покритие, покритие на дивидентите.

Анализ на отчета за паричните потоци

Оперативен паричен поток, NWC, инвестиции и финансиране. Разлики между оперативни приходи и оперативен паричен поток.

Основни и вторични източници на погасяване на дълга.

Кредитиране на базата на парични потоци срещу кредитиране на активи.

Анализ на съотношенията: покритие на лихвите и инвестициите; обслужване на дълга и покритие на погасяването на дълга, коефициенти на превръщане на пари в брой, ROIC на база парични потоци, покритие на дивиденти.

Анализ на баланса

Какво представляват дълга и квази-дълга?

Анализ на ликвидността и оборотния капитал: структурна и диспозитивна ликвидност.

Мотивация за наличието на привлечен капитал: финансов ливъридж и лихвен ефект върху данъците.

Анализ на съотношенията за: ливъридж, ликвидност, покритие на активите, оборотен капитал, ROIC, ROE, оборот на активите, анализ на Dupont.

Финансови измерители в модела на Майкъл Портър.

Индикации за кризисни процеси в дейността на предприятието. Методи за диагностика на кризисни състояния.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Лектори:

Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

Таксата за участие е 240 лева с включен ДДС. При записване на двама и повече участници от една институция таксата за участие с отстъпка е 228 лева на човек. Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път, като изрично се посочи темата на семинара.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук