Сертифициран семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая

Програма:

Първи панел – 09:30 до 11:00 часа

1. Пристъпване към изпълнение

Предпоставки за вписване на пристъпване към изпълнение. Акцент върху промените от 31.12.2016г. Реквизити на заявлението. Значение и ефект от вписването. Прекъсва ли се погасителната давност на обезпеченото вземане при вписване на пристъпване към изпълнение. Правомощия на длъжностното лице по вписванията при проверката на заявлението за вписване на пристъпване към изпълнение. Отказ от вписване – предпоставки и обжалване. Ефект от уведомяването на залогодателя за вписаното пристъпване към изпълнение и сравнение с уведомяването на цесионера при прехвърляне на вземания. Особености и значение на вписването на пристъпване към изпълнение в отделните регистри в зависимост от вида залог. Заявлението за вписване на пристъпване към изпълнение като пряко несъдебно изпълнително основание. Нова съдебна практика.

Втори панел – 11:30 до 13:00 часа

2. Осребряване на недвижим имот по реда на ЗОЗ

Учредяване и вписване на особен залог на търговско предприятие. Проблеми при вписването на пристъпване към изпълнение. Коментар на правилата за продажба извършвана от заложния кредитор по действащия ЗОЗ. Поглед върху бъдещите правила за извършване на продажба, които ще влязат в сила от 01.01.2023г. Продажба по реда на чл. 18, ал.4 ЗЧСИ. Усложнения при извършването на продажба по избор на заложния кредитор – ЗОЗ или ГПК. Разлики между продажбите извършени по реда на чл. 18, ал.4 ЗЧСИ, чл. 32 и сл. ЗОЗ и чл. 426 ГПК на основание вписано пристъпване към изпълнение. Права на заложния кредитор в изпълнителното производство по реда на ГПК, ДОПК и ТЗ. Възможности за спиране на изпълнението на заложния кредитор. Приложимост на чл. 638, ал.1 ТЗ при изпълнение по реда на чл.426 ГПК. Изпълнение чрез назначаване на управител на търговското предприятие. Разпределение на сумите от продажбата – проблеми при различните хипотези. Правомощия на депозитаря. Погасяване на учредените вещни права и тежести при продажба по реда на ЗОЗ. Ред за заличаване на особен залог от службата по вписвания. Нова съдебна практика.

Трети панел – 14:00 до 15:30 часа

3. Конкуренция между отделните изпълнения:

Промените в ЗОЗ относно конкуренцията и идеите на законотвореца. Запори, възбрани, ипотеки и залози върху едно и също имущество – допустимост, ред и привилегия. Противопоставимост и принципът за първия по време кредитор. Конкуренция между пристъпването към изпълнение и обезпечителни мерки наложени по други закони. Предпочитание на законодателя относно защитимия интерес на кредитора в отделните производства. Допустимо ли е едновременно протичане на изпълнението по ЗОЗ и ГПК и в кои хипотези. Допустимо ли е спиране на изпълнението по ЗОЗ при наличие на изпълнение по реда на ГПК и обратно. Конкуренция между ЗОЗ, ДОПК, ЗДФО и ТЗ. Възможност за оспорване на вземания на конкуриращи кредитори. Нова съдебна практика. Противопоставимост на придобивните актове на отделните кредитори при едновременно протичане на отделните изпълнения. Нова съдебна практика.

Дискусия с участниците – 15:30 до 16:00 часа

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектор:

Д-р Димитър Иванов, правен консултант, специалист по въпросите на правния режим на ипотеките, особените залози и защита правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог, както и на обучителен курс по гражданско изпълнително производство.

Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук