АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

(с конкретни примери от практиката и разглеждане на казуси)

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа (общо 8 учебни часа)

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ (с опция за присъствие в зала на МБИ по желание на участника и в зависимост от действащите към момента законови разпоредби по отношение на събирането на хора на едно място, като ще бъдат взети всички законово установени противоепидемични мерки)

Програма на семинара:

 • Ден I
 • 09.30 - 10.15 ч. - Тема 1 – ПРИНЦИПИ, ТЕРМИНИ И МЕТОДИ НА АНАЛИЗА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ:
 • - Същност и терминология;
 • - Основни потребители на информация от финансовите отчети;
 • - Метод на темпа на нарастване;
 • - Метод на верижното елиминиране;
 • - Общ преглед на отчетите и първоначални изводи;
 • - Подготовка на отчетите за анализ.
 • 10.15 - 11.00 ч. - Тема 2 - АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕПечалба. Същност и видове. И ПАСИВИТЕ:
 • - Анализ на активите;
 • - Анализ на пасивите;
 • - Анализ на капиталовата структура.
 • 11.00 – 11.15 ч. - Кафе пауза
 • 11.15 – 12.00 ч. – Тема 3 - АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ. ПЕЧАЛБА:
 • - Анализ на приходите;
 • - Анализ на разходите;
 • - Печалба. Същност и видове.
 • 12.00 – 12.45 ч. - РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС
 • Ден II
 • 09.30 - 10.15 ч. – Тема 4 - ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА:
 • Показатели за ликвидност и задлъжнялост:
 • - Показател за обща ликвидност;
 • - Показател за бърза ликвидност;
 • - Показател за парична наличност;
 • - Показател за разполагаемия паричен поток.
 • Показатели за обращаемост:
 • - Показател за обща обращаемост на активите;
 • - Показател за обращаемост на оборотни;
 • - Показател за обращаемост на продукцията;
 • - Показател за обращаемост на вземанията;
 • - Показател за обращаемост на задълженията.
 • 10.15 - 11.00 ч. – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС: АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И ОБРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ НА НЯКОЛКО ПРИМЕРНИ ДРУЖЕСТВА (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”)
 • 11.00 – 11.15 ч. - Кафе пауза
 • 11.15 – 12.00 ч. – Тема 5 - ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА - ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
 • Показатели за рентабилност:
 • - Показател за рентабилност на печалбата;
 • - Показател за рентабилност на оперативната печалба.
 • Показатели за възвръщаемост:
 • - Коефициент за възвръщаемост на активите;
 • - Коефициент за възвръщаемост на собствения капитал.
 • Схема на Дю Пон
 • Критична точка.
 • 12.00 – 12.45 ч. – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС: АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОЛКО ПРИМЕРНИ ДРУЖЕСТВА (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”)
 • Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Николай Вутов, финансов експерт, бизнес консултант, управлява собствена консултантска компания, занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз. Компетенциите му са в областта на управлението на фирмата, финансовия анализ и контрол, разработването на модели за финансови анализи, контрола и анализа на финансовите потоци, анализ и оценка на инвестиционни обекти и проекти, разработването на системи за управление, контролинг системи и информационни системи за оперативен анализ, управлението на взаимооношенията с държавни и финансови институции. Г-н ВУТОВ е консултирал или управлявал проекти свързани с: Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи- ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие на търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на системи за управление и контролинг системи.

  Такса за участие без ДДС: 170 лв. (Върху таксата се начислява ДДС)

  Максимален брой участници в семинара – 25.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук