ОТЛОЖЕН ЗА 17 февруари 2020г. – Най-големите предизвикателства в сигурността на платежните системи през 2019, и тенденциите в 2020

Най-големите предизвикателства в сигурността на платежните системи през 2019, и тенденциите в 2020 ОТЛОЖЕН ЗА 17 февруари 2020г. Продължителност на […]

17 декември 2019 г. – Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки

Анализ на собствеността върху недвижими имоти в практиката на търговските банки /Актуална съдебна практика/ Продължителност на обучението: /8 учебни часа/ […]

16 декември 2019г. – Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Сертифициран семинар относно новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Продължителност на обучението: /6 […]

29 ноември 2019г. – Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и Стандартите за разпознаване на български банкноти и разменни монети (в сила от 16.10.2019г.)

Промени в Наредба №18 на БНБ (обнародвана в ДВ, бр. 80 от 11.10.2019г.) и Стандартите за разпознаване на български банкноти […]

28 ноември 2019г. – Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи за защита на страните по кредитното правоотношение

28 ноември 2019г. – Ипотечното кредитиране: Обезпечения по договори за банков кредит. Способи за защита на страните по кредитното правоотношение […]

26 ноември 2019г. – Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации /практически курс/

26 ноември 2019г. – Финансов анализ и кредитни рискове на търговски дружества при кризисни ситуации /практически курс/ Продължителност на обучението: […]

13 ноември 2019г. – Счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг

Счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг /при лизингополучатели и лизингодатели, прилагащи МСС/ Продължителност на […]