БАНКОВИ СДЕЛКИ И БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

(Сертифицирана програма)

Организатор:

Международен банков институт

Целева група:

Обучението е ориентирано към служители в банки, небанкови финансови институции, търговски фирми, юристи, практикуващи в сферата на търговското и финансовото право, както и към специалисти, желаещи да повишат квалификацията си в сферата на търговските финанси, специфичните банкови операции и рисковото кредитиране.

Условия за записване:

Възможно е записване както за цялата програма, така и за един или повече от курсовете. За успешното преминаване на курса е препоръчителна квалификацията и/или практическия опит в сферата на финансите или правото.

Лектори:

Д-р Борислав Найденов

Д-р Борислав Найденов е завършил право, история и философия в СУ ”Св.Климент Охридски”, гр.София и “Банки и банково дело” в Университета за национално и световно стопанство, гр.София. Специализирал е международна политика, международно търговско право, международен финансов мениджмънт и банково дело в различни университети и институти в САЩ, Великобритания, Германия и Китай. Защитил е докторат по международни икономически отношения във Факултета по международна политика на Пекинския университет, КНР. Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Д-р Борислав Найденов притежава голям международен опит като експерт и консултант по различни проекти на Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD, World Bank), Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), Програма PHARE на Европейския съюз, Организацията за храните и селското стопанство на ООН (UNFAO), Консорциум FLAG и др.

Д-р Найденов е автор на 15 книги и на над 200 студии и статии в сферата на банковото дело и застраховането, търговското и финансовото право, търговските финанси, международните отношения и националната сигурност. Преподавал е финансови и правни науки в СУ ”Св.Климент Охридски”, гр.София, Международния банков институт, Банковия център за обучение и развитие и Университета за национално и световно стопанство, гр.София.

Програма:

Програмата включва 6 курса.

ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на лизинговите операции. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на лизинговите операции, юридическите особености на различните договори за лизинг, данъчното облагане на лизинговите операции, вписването на договорите за лизинг в Централния регистър на особените залози при Министерството на правосъдието, способите за обезпечаване на вземането по договорите за лизинг, способите за принудително изпълнение срещу лизингополучателя, международните лизингови договори, застраховането на лизинговити операции и др.

СКОНТОВИ ОПЕРАЦИИ

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на сконтовите операции. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на сконтовите операции, юридическите особености на различните инструменти за сконтиране, данъчното облагане на сконтовите операции, способите за обезпечаване на вземането по договорите за сконтиране на секюритизирани и несекюритизарани вземания, способите за принудително изпълнение срещу неизправния длъжник, международните сконтови операции, застраховането на сконтовите сделки и др.

ФАКТОРИНГОВИ ОПЕРАЦИИ

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на факторинговите операции. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на договора за факторинг, юридическите особености на различните видове факторинг, данъчното облагане на факторинговите операции, способите за обезпечаване на вземането по договорите за нотифициран и ненотифициран факторинг, способите за принудително изпълнение срещу неизправния длъжник, международните факторингови операции, застраховането на риска по договора за факторинг и др.

ФОРФЕТИРАНЕ И МОДЕРНИ СХЕМИ ЗА ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на форфайтинговите операции,финансовите схеми от типа на ”кредит на купувача”, “кредит на доставчика” и др. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на форфайтинговите операции, финансовите схеми от типа на ”кредит на купувача”, “кредит на доставчика” и други модерни финансови схеми, юридическите особености на различните инструменти за форфетиране, данъчното облагане на форфайтинга, способите за обезпечаване на вземането по договорите за форфетиране на секюритизирани и несекюритизарани вземания, способите за принудително изпълнение срещу неизправния длъжник, международните форфайтингови операции и другите модерни форми за търговско финансиране, застраховането на риска от неплащане по форфайтинговите операции и другите модерни форми за търговско финансиране и др . Защитни елементи в банкнотите (евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка крона).

ПЕРСОНАЛНИ (ЛИЧНИ) ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на персоналните (личните) обезпечения – банкови гаранции, поръчителство, авал (менителнично поръчителство), заложен запис и др. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на персоналните (личните) обезпечения, юридическите особености на различните персонални (лични) обезпечения, данъчното облагане на персоналните (личните) обезпечения, способите за обезпечаване на вземането по различни видове договори с персонални (лични) обезпечения, способите за принудително изпълнение срещу гаранта и/или поръчителя, международните персонални (лични) обезпечения, застраховането на риска по персоналните (личните) обезпечения и др .Нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства.

ТЕХНИКА НА ПЛАЩАНИЯТА

В този курс се анализира българската и международната практика в сферата на вътрешните и международните плащания от гледна точка на клиентите на банките. Основно са застъпени въпросите за разновидностите на вътрешните и международните плащания, юридическите особености на различните видове вътрешни и международни плащания, данъчните и счетоводните аспекти на вътрешните и международните плащания, способите за обезпечаване на вземането по вътрешни и международни плащания, международните банкови обичаи и Еднообразните правила на Международната търговска камара на ООН(Париж). Международен банков институт издава ДИПЛОМА за успешно преминато обучение по Сертификационната програма по “БАНКОВИ СДЕЛКИ И БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” само на участниците, които са посещавали всичките 6 курса от програмата и са положили успешно тестовете или заданията за всеки отделен курс и основния тест, който се провежда в края на програмата. На завършилите само отделен курс се издава сертификат.

Продължителност:

6 седмици по 3 присъствени дни (12 часа)

Място на провеждане:

гр. София, Международен Банков Институт

Такса за участие:

Цена за участие в отделен курс: -

(в цената на обучението влизат печатни материали, представяне и решаване на практически казуси, предоставяне на безплатни консултации по практически проблеми, представени от участниците, проверка на тестовете и заданията, издаване на сертификати)

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на Международен банков институт ООД:

  • Централна кооперативна банка АД
  • клон Дондуков
  • Банков код (BIC): CECBBGSF
  • Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

Краен срок за заявка:

4 дни преди началото на всеки отделен модул

За регистрация:

Регистрационна карта:

За валидна заявка се приема тази, по която има получен попълнен формуляр и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ 4 дни преди началото на семинара

Подаване на регистрационни карти:

  • e-mail: ibi@ibi-bg.com
  • адрес: София 1202, ул. "Бачо Киро" 49, етаж 1;
  • факс: 02/ 980 41 79
  • За контакти:
  • Ралица Вълчева: тел. 02/ 980 60 87; e-mail ralitsa.pepieva@ibi-bg.com