ПРЕДСТОЯЩ – 19 декември 2023 г. – „В сила от 1 януари 2024 г.: Новият правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност” /Новосъздадената Глава двадесет и първа – ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ и други актуални моменти по ЗДДС/

Практически семинар ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 10:00 ч. Място на провеждане: […]

ПРЕДСТОЯЩ – 13 декември 2023г. – Договори за застраховка, обезпечаващи неизпълнението на договорни задължения.

/актуална съдебна практика/ ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие по желание на участника/ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 1-6 декември 2023 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Участниците получават Удостоверение за Част от професия „ФИНАНСИСТ“ /Специалност „Банково дело“ от Център за професионално обучение към Международен банков институт […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 ноември 2023 година – Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – нови моменти и практически аспекти.

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси и казуси, които желаете […]

ПРИКЛЮЧЕН – 16 ноември 2023г. – Практически семинар относно приетите от УС на БНБ НИД на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа и НИД на Наредба № 31 от 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа, както и процеса по присъединяване към платформата TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата.

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания Ви каним предварително да изпратите въпроси, които желаете да бъдат […]

ОТЛОЖЕН – Нови тълкувателни решения посветени на изпълнителното производство по ГПК в периода 2015-2023 Проблеми на обезпечителното производство по ГПК Проект за Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

Практически уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението:1 ден /8 учебни часа/ Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 2 ноември 2023г. – Нови моменти при предоставяне на информация на ФГВБ за целите на изплащане и тестване на системата за гарантиране на влоговете и определяне на годишните премийни вноски.

Практически семинар ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие по желание на участника/ Продължителност […]

ОТЛОЖЕН – Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – новости и практически въпроси.

Сертифициран семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]