18 юли 2019г. – Практиката в областта на превенцията и борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма – актуални случаи в Германия и в България

ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА – АКТУАЛНИ СЛУЧАИ В ГЕРМАНИЯ […]

20 юни 2019г. – НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ: Приетият на 16 май 2019г. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правилник за прилагането му. Вътрешни правила. Оценка на риска

НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ: Приетият на 16 май 2019г. Закон за […]

28 юни 2019г. – Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация. Насоки на ЕБО и свързаните с тях промени в Наредба 3 на БНБ

Сертифициран семинар относно прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността […]

12 юни 2019г. – Документационна дейност, архивиране , съхраняване и използване на документите в архива на банката съгласно новата нормативно-методическа база

ДОКУМЕНТАЦИОННА ДЕЙНОСТ, АРХИВИРАНЕ , СЪХРАНЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В АРХИВА НА БАНКАТА СЪГЛАСНО НОВАТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА БАЗА Дата: 12 юни […]