ПРЕДСТОЯЩ – 30 юни 2023 г. – Новите регулаторни изисквания за оповестяване на нефинансова информация (ESG) – кратък преглед на някои основни актове относно цел и философия, задължени лица, задължения, срокове, пресечни точки между актовете, санкции.

Практически уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден (от 9.30 до 12 ч.) Начало 09:30 ч. Място […]

ПРЕДСТОЯЩ – 29 юни 2023 г. – Практически въпроси и решения, свързани с дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти.

(стъпките, които кредитните и финансовите институции следва да предприемат във връзка с приетото решение на УС на БНБ за прилагане […]

ПРЕДСТОЯЩ – 23-28 юни 2023 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕЖЕГОДНО СЕРТИФИЦИРАНЕ! Обучението ще приключи с тест с оглед извършване на оценка по чл.70 във връзка с чл.71 от […]

ПРИКЛЮЧЕН – 30 май 2023 г. – Кредитиране на физически лица (еднолични търговци и малки фирми). Количествен (финансов) и качествен анализ. Управление на риска.

Сертифицирано практическо обучение Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника Продължителност на […]

ПРИКЛЮЧЕН – 31 май 2023 г. – Актуални практики на КЗЛД при нарушения в сигурността на данните. Новата директива за киберсигурност NIS 2.

Практически семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРЕДСТОЯЩ – 19 юни 2023г. – Актуални въпроси на особените залози: 1.Особен залог на вземания. 2.Мерки на принуда по реда на ЗОЗ. 3.Реализация на правата на заложния кредитор в разпределенията по ЗОЗ и ГПК.

/Актуална съдебна практика/ ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРЕДСТОЯЩ – 15 юни 2023 г. – Новият Закон (в сила от 4 май 2023 г.) за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – изисквания към работодателите/бизнеса, отговорности и възможни санкции.

Практически уебинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 1/2 ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 27 април 2023 г. – Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (НОР) – актуализация и нови моменти.

Сертифициран семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението:1/2 ден Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ […]