COVID 19: Влияние върху финансовата отчетност на банките /МСФО 9 и други стандарти/

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: ½ ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • МСФО 9 и очаквани кредитни загуби в контекста на COVID 19:
 • - Актуализиране на икономическите прогнози, използвани за оценка на очакваните кредитни загуби;
 • - Преразглеждане на кредитния риск на кредитополучателите;
 • - Преглед на насоките относно счетоводното отчитане на кредитните загуби във връзка с COVID 19 на:
 • - Съвета по международни счетоводни стандарти (IAS Board);
 • - Европейския Банков Орган (EBA);
 • - Европейската Централна Банка (ECB);
 • - Базелски комитет за банков надзор;
 • - Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA);
 • МСФО 9: Други съображения относно отчитането на финансови инструменти:
 • - Влияние върху справедливата стойност на активите;
 • - Счетоводно отчитане на предоговаряния(модификация на финансови активи);
 • Съображения, касаещи други МСФО/МСС стандарти:
 • - Счетоводно отчитане на правителствените програми за подпомагане;
 • - Влияние върху отложени данъчни активи;
 • - Съображения относно принципът на действащото предприятие;
 • - Предпазни клаузи (covenants). Класификация на текущи и нетекущи задължения;
 • - Влияние върху отчитането на разходите за персонал;
 • - Лизинг;
 • - Междинни финансови отчети;
 • - COVID 19 и МСФО 10 Събития след датата на баланса.
 • Въпроси и дискусия.
 • Водещ курса:

  Севдалина Димова, Директор Финансови услуги, KPMG и екип.

  Максимален брой участници в семинара – 25.

  Такса за участие без ДДС: 250 лв. (300 лв. с ДДС). При 5 и повече участници от една банка таксата за участие подлежи на договаряне.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук