Форма за регистрация

(моля въведете мейл адресите на участниците)
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Таксата за участие трябва да бъде преведена не по-късно от един ден преди деня на обучението. При наличие на отстъпка от редовната такса, тя е валидна само за постъпило плащане до определената ранна дата. ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.