Конференции

Форум

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР - ГЛОБАЛЕН СПОНСОР НА РАЗВИТИЕТО

Европейски и световни насоки

18-20 септември 2003 г.

Организатори:

Международен банков институт

Цели на форума:

 • Запознаване с най-новите международни насоки при планирането и управлението на човешкия фактор, свързани с визията, мисията и стратегическите цели на компанията.
 • Представяне на иновативните практики в областта на обучението и развитието на кариерата, в контекста на “Политики, практики и процедури без граници”.
 • Обсъждане на практическото приложение на теоретичния принцип: “Точният човек, в точния момент, на точното място”.
 • Преглед на най-новите тенденции за подбор на персонала.
 • Посещение на изложение на продукти и услуги, предлагани от всички фирми, асоциации и фондации, работещи в сферата на управление на човешките ресурси. Възможно е да се включат агенции за подбор на персонала, консултантски и издателски фирми, компании, разработващи и внедряващи софтуерни продукти за планиране и управление на човешките ресурси.
 • Възможност за учредяване на Организационен комитет от специалисти Човешки ресурси от банковия и финансов сектор в Централна и Южна Европа, с цел провеждане на подобни конференции в бъдеще.

Поканени участници:

Специалисти Човешки ресурси на управленско ниво от финансови институции, системни администратори и софтуеърни фирми, консултантски компании, агенции за подбор на персонал и други, отговарящи за развитието на потенциала на човешките ресурси.

Теми на основните панели:

1. Системи за развитие на кариерата

 • Развитието на кариерата - отговорност на отделния служител или на компанията като цяло?
 • Изграждане на системи за развитие на кариерата - връзка с мисията, визията и целите на компанията.
 • Концепции и принципи за развитие и управление на кариерата.
 • Хоризонтални и вертикални пътеки за развитие на кариерата.
 • Планиране на кариерата и технологиите - софтуерни програми.
 • Изготвяне на стратегия за развитие на кариерата на персонала и определяне на нейната цена. Бюджетиране и връзка с финансовия план на компанията.
 • Въвеждане на ефективна система за оценка на представянето на служителите.
 • Осигуряване на програми “бързи процедури”- програми за бързо развитие на служители с висок потенциал.
 • Кариера и приемственост. Определяне на позициите от ключово значение за компанията и изготвяне на приемствен план за тях. Промотиране на кариерното развитие на служители, които да попълнят ключови позиции в бъдеще (development gap).

2. Системи за обучение и развитие

 • Анализ на персонала и квалификацията. Въвеждане на система за обучение и развитие.
 • Бюджетиране на процесите по обучение и развитие на персонала. Възвръщаемост на инвестираните средства.
 • Оценка на ефективността на вложените усилия и средства за професионално израстване на отделния служител. Приносът на програмите за професионално развитие към цялостната ефективност на компанията.
 • Центрове за професионална квалификация - вътрешно-фирмени и външни.
 • Стратегии за обучение и възнаграждение. Мотивация на две нива - удовлетворение и възнаграждение.
 • Ключови показатели за ефективност на процесите по обучение и развитие на персонала.

3. Системи за комуникация

 • Значение на вътрешно-фирмените комуникации за постигане на корпоративните цели.
 • Вътрешно-фирмените комуникации и изграждане на мотивираща работна среда.
 • Развитие и усъвършенстване на системите за вътрешна комуникация.
 • Системи за комуникация с външната среда.

4. Системи за атестация (оценка)

 • Разработка на инструменти за самооценка
 • Ефективна система за оценка на служителите

5. Крос-културални особености

6. Роля на организациите, свързани с управление на човешките ресурси