КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Април 2019 г. стартира пролетно училище с всички изброени по-долу активни предмети от посочените професии.

Основната цел на програмите е да предоставят многофункционално професионално обучение на банкови и финансови специалисти, както и на хора желаещи да работят в банковата или финансова сфери. Всеки кандидат според личните си изисквания и професионалното направление, в което се реализира, има възможност да избере един или няколко курса на обучение от съответните активни, прилежащи към желаната професия. Покриването на следващ курс от съответната професия надгражда придобитата такава и се отразява в ново Удостоверение за част от професия.

На курсистите се предоставя възможност при желание да се обучават в три курса едновременно, като срокът на обучение е в рамките на четири месеца. Пакет от три курса, в една от следващите комбинации, позволяват намаление в общата цена:

Финансов анализ Бизнес комуникации и преговори Финансиране на международната търговия
Кредитен анализ Банков мениджмънт Международни финансови системи
Корпоративно и банково счетоводство/ или Банково счетоводство Маркетинг на финансовите услуги Капиталови пазари и фондови борси
Обща цена: 700лв. Обща цена: 700лв. Обща цена: 700лв.

Документи за регистрация:

1. Регистрационна карта: Кандидатите трябва лично да попълнят регистрационна карта, след като са се запознали с натоварването, което ще се очаква от тях. Картата може да бъде получена от Центъра за професионално обучение към МБИ, по факс, e-mail, или от интернет страницата по-долу. След попълването й се изпраща обратно в Центъра за професионално обучение не по-късно от 2 работни дни преди стартиране на курсовете. Регистрацията се извършва на база реда на постъпване на заявките. Международен банков институт си запазва правото да не приеме дадена индивидуална заявка.

2. Копие от диплома: всеки кандидат предоставя в Центъра за професионално обучение копие от диплома за последната завършена от него образователна степен. Минимално изискване към кандидатите е Диплома за завършено средно образование.

3. Снимка: 1 брой снимка (паспортен формат)

Заплащане за участие се извършва само по банков път, в деня на записването или най-късно до началната дата на курса. Участници, които не са внесли такси в указания срок, не получават учебни материали.

Дати за стартиране на следващи издания на курсовете може да следните в нашата рубрика "Календар".

  • МБИ се задължава да осигури необходимите условия за провеждане на обучението по дистанционния метод и присъствените занятия, съобразени с естеството на всеки модул и включващи учебни материали и задания, организирането на изпити, издаването на Удостоверение и администриране на курсовете в съответствие с международните изисквания и стандарти.
  • Участниците се задължават да изучават материала системно, да се придържат към правилата и другите изисквания на използвания метод на дистанционно обучение с присъствени занятия.
  • В случай на отказ от по-нататъшно участие, независимо от причините, не се предвижда връщане на таксата.
  • След изучаване на съответен курс всеки участник полага изпит на определена предварително дата.

Активни курсове за придобиване на част от професия

ФИНАНСИСТ - "Банково дело"

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

При покриване на пълния курс на обучение участниците придобиват умения за подготовка и създаване на условия за осъществяване на застрахователни сделки, консултиране на клиенти, прилагане правилата, свързани с етиката на деловото общуване и съобразяване с културните особености на клиента, прилагане на нови информационни технологии и системи. Включва следните курсове:

Регистрационна карта

ФИНАНСИСТ - "Застрахователно и осигурително дело"

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Придобиват се умения за подготовка и създаване на условия за осъществяване на застрахователни сделки, консултиране на клиенти, прилагане правилата, свързани с етиката на деловото общуване и съобразяване с културните особености на клиента, прилагане на нови информационни технологии и системи. Включва следните курсове:

Регистрационна карта

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение придобиват знания и умения за извършване на проверки по касови, безкасови и разчетни операции, анализиране на митнически режими, даване на консултации по общи и специфични въпроси свързани с пряката дейност. Включва следните курсове:

Регистрационна карта

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение придобиват знания и умения за прилагане на нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност, осчетоводяване на стопанските операции, боравене с всякакви счетоводни документи и работа със специализирани счетоводни програмни продукти. Включва следните курсове:

Регистрационна карта

ОФИС МЕНИДЖЪР

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение придобиват знания и умения за управление на персонала по продажбите на търговски дружества или персонала извършващ лични продажби в търговски обекти. Включва следните курсове:

Регистрационна карта

Регистрирай се тук