Повече за метода на дистанционното обучение, самостоятелни работи и изпити

Програмата се провежда по модерната и доказана система на дистанционното обучение, без присъствени занятия, лекции или упражнения. Тя дава възможност на хора от цялата страна да учат и да се преквалифицират по единен стандарт, като в същото време съчетават учебния процес със служебните и личните си ангажименти.

След регистрацията за съответния курс, всеки участник получава стартов пакет с материали. Той включва всички материали за изучаване, уведомителни писма за успешна регистрация, график за провеждане на обучението, правила за участие в курса, ръководство “Обучение по дистанционния метод”, както и информация за личния координатор на участника.

Със самото начало на курса се определя индивидуален координатор за всеки курсист. Координаторът е висококвалифициран специалист в съответната област, с дългогодишен опит в банковата сфера. Координаторът играе ключова роля в процеса на дистанционното обучение като консултира курсистите по въпроси, свързани с учебното съдържание, които те са отправили към него. Всички други запитвания, свързани с администрацията на курса, участниците отправят към Центъра за професионално обучение.

Структурата и подходът в текста на учебниците, които се ползват по време на обучението си в Програмата, са по-различни от досега познатите учебници. Това е направено умишлено и отразява тенденциите в съвременната педагогика от областта на дистанционното обучение. Специално подбраният разговорен стил, обвързаните елементи и упражнения и самостоятелната работа позволяват за кратко време да се постигне много повече в сравнение с традиционните подходи. Лекият стил не бива да подвежда. Изискванията за овладяване на всяка тема са високи.

Самостоятелни работи и изпити

По време на обучението курсистите трябва да разработят определен брой самостоятелни работи. Периодите за получаване, разработване и изпращане на самостоятелните работи за оценка са предварително определени и посочени в графика на обучението. Самостоятелната работа представлява курсов проект, който трябва да се разработи самостоятелно с помощта на учебните материали.

Обикновено в него се включват казуси, чието решаване предполага задълбочено познаване и разбиране на изучавания теоретичен материал. За успешното разрешаване на казусите е необходимо познаване само на теорията, залегнала в учебните материали.

Самостоятелната работа не е изпит. Целта на написването й е да провери степента, до която е разбрано съответното учебно съдържание. По време на разработването се налага отново да се прочете голяма част от ключовите моменти в учебното съдържание, да се помисли и откриe връзките между основните идеи и концепции. То се явява своеобразен вид преговор, насочен към тестване на владеенето и свободното интерпретиране на съответния учебен материал.

Самостоятелните работи се проверяват от независими експерти и се оценяват на база 100 точки. Оценените вече самостоятелни работи се коментират от личния координатор. Коментарите представляват писмени становища на координатора по отношение на начина, по който съответният курсист е разработил своето задание (неговите силни и слаби страни).

Обучението по всеки курс приключва с полагането на различен брой изпити. Изпитите са присъствени, писмени, с продължителност 3 астрономични часа. Провеждат се в предварително определен от Центъра за професионално обучение изпитен център. Не се разрешава използването на учебните материали. Изпитите засягат както теоретични постановки, така и практически казуси от банковата сфера. Всеки изпит се оценява на база 100 точки. За да се счита изпитът за успешно издържан, курсистът трябва да получи повече от 50 точки.

Центърът за професионално обучение уведомява писмено курсистите за конкретната дата на изпита поне 1 месец предварително.

Използване на материалите и авторско право

Всички материали, текстове и информация, предоставени на курсистите са предназначени единствено за тяхна лична употреба. Копирането или предоставянето на материалите на други лица по какъвто и да било повод, е забранено и представлява нарушение на българското и международното авторско право.

Защита качеството на програмата

Участник, който по преценка на ЦПО към МБИ с действията си накърнява или ще накърни авторитета на програмата, застрашава качеството, обективността и стриктността на приложените международни стандарти в ущърб на останалите участници ще бъде временно или окончателно отстраняван.