Професии

ФИНАНСИСТ: Банково дело

Продължителност: 27 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Придобиват се умения за подготовка и създаване на условия за осъществяване на застрахователни сделки, консултиране на клиенти, прилагане правилата свързани с етиката на деловото общуване и съобразяване с културните особености на клиента, прилагане на нови информационни технологии и системи.

Включва следните дисциплини:

 • Финансов анализ
 • Кредитен анализ
 • Финансово и данъчно право
 • Капиталови пазари и фондови борси
 • Международни финансови системи
 • Финансиране на международната търговия и др.

ФИНАНСИСТ: Застрахователно и осигурително дело

Продължителност: 27 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Придобиват се умения за подготовка и създаване на условия за осъществяване на застрахователни сделки, консултиране на клиенти, прилагане правилата свързани с етиката на деловото общуване и съобразяване с културните особености на клиента, прилагане на нови информационни технологии и системи.

Включва следните дисциплини:

 • Финансова и данъчна система
 • Валута и валутни операции
 • Застрахователно и осигурително дело
 • Пари, банки, парична политика
 • Фондови борси и капиталови пазари
 • Международен застрахователен бизнес и др.

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Продължителност: 27 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение ще придобият знанията и уменията извършване на проверки по касови, безкасови и разчетни операции, анализира митнически режими, дава консултации по общи и специфични въпроси свързани с пряката дейност.

Включва следните дисциплини:

 • Основи на правото
 • Бизнес комуникации
 • Организация и функции на данъчната администрация
 • Митническа администрация и митническа политика
 • Финансово, данъчно и митническо право
 • Международно данъчно законодателство

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Продължителност: 27 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение ще придобият знанията и уменията да прилагат нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност, осчетоводяване на стопанските операции, боравене с всякакви счетоводни документи и работа със специализирани счетоводни програмни продукти.

Включва следните дисциплини:

 • Трудово-правни отношения
 • Счетоводство на предприятието
 • Търговско счетоводство
 • Банково счетоводство
 • Бюджетно счетоводство
 • Управленско счетоводство
 • Данъци и данъчна система и др.

ОФИС МЕНИДЖЪР

Продължителност: 27 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение ще придобият знанията и уменията да управляват персонала по продажбите на търговски дружества или персонала извършващ лични продажби в търговски обекти.

Включва следните дисциплини:

 • Управление на човешките ресурси
 • Психология
 • Етика
 • Административна и документационна дейност
 • Фирмена култура и др.

ОФИС СЕКРЕТАР

Продължителност: 18 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение ще придобият знанията и уменията за ефективна организация на работата в офиса, извършване на оперативна и административна дейност, разпределение на офис-задължения, умения за общуване и поддръжка на контакти с партньори на фирмата.

Включва следните дисциплини:

 • Компщтърен машинопис
 • Маркетинг
 • Мениджмънт
 • Документационна дейност
 • Фирмена култура
 • Бизнес комуникации и др.

КАСИЕР

Продължителност: 8 месеца

Форма на обучение: Дистанционно обучение

Компетенции и знания:

Завършилите курса на обучение ще придобият знанията и уменията за бързо и качетсвено обслужване на голям брой клиенти (липса на опашки), безпроблема работа с касов терминал, пос терминал, детектор за фалшиви банкноти, системи за безкасово разплащане.

Включва следните дисциплини:

 • Бизнес комуникации
 • Финанси
 • Касова дейност
 • Бизнес английски
 • Защитни елементи на българския лев и др.