Експертната система „AML Асистент“ ще предоставя на потребителите актуална информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и /…/

Текст-описание

Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и „АПИС Европа“ АД разработват съвместен информационен продукт, посветен на мерките срещу изпирането на пари. Експертната система „AML Асистент“ ще предоставя на потребителите актуална информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация, за да подпомага потребителя да изпълнява изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Продуктът се очаква да излезе на пазара в началото на август 2020 г. Повече информация за бъдещата система „AML Асистент“ можете да намерите в приложеното по-долу кратко описание.

AML Асистент (кратко представяне)

Предназначение

AML Асистент е информационен продукт, който ще предоставя на потребителя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация, за да подпомага потребителя да изпълнява изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Продуктът е съвместна разработка на „Апис Европа“ АД (по-долу за краткост „АПИС“) и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ (по-долу за краткост „EY“).

Основната нормативна база, върху която се изгражда съдържанието на модула, включва следните европейски и български актове: Директива (ЕС) 2015/849 (известна като Четвърта Директива), изменена и допълнена с Директива (ЕС) 2018/843 (Пета), Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Описание на съдържанието на продукта

 • I. Правно-информационна част
 • Международно право
 • ― Международни договори в предметната област на продукта
 • Право на ЕС
 • ― Нормативни актове
 • ― Съдебна практика
 • Българско право
 • ― Нормативни актове
 • ― Съдебна практика
 • Указания, образци и други документи на компетентните български институции
 • ― ДАНС
 • ― БНБ
 • ― КПКОНПИ
 • ― Други
 • Практики, насоки и указания на международни организации
 • ― Специална група за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF)
 • ― Организация на Обединените нации (ООН)
 • ― Експертен комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL)
 • ― Европейски банков орган
 • ― Базелския институт (Basel AML Index)
 • (Забележка: Повечето документи в тази категория са обект на авторско-правна закрила, поради което ще бъдат представени само с кратка информация за тяхното съдържание и препратка към сайта на съответната международна организация.)
 • II. Авторски статии и коментари
 • В тази част от съдържанието на AML Асистент водещи експерти ще публикуват авторски коментари, статии, анализи и др., които ще обсъждат актуални теми и проблеми, свързани с прилагането на законодателството относно мерките срещу изпирането на пари.
 • III. Примерна документация
 • Целта на примерната документация е да подпомогне потребителя при разработването на пакет от документи за съответствие в задължените организации. Документацията ще бъде изготвена от екип на EY с експертиза и опит в предметната област. По същество, тя представлява пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контроли за постигане на съответствие с изискванията на законодателството, регламентиращо мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията. Сред предвидените образци на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник „Опознай своя клиент“ и др. Изрично ще бъде уточнено, че документация има общ характер и при ползването й всеки потребител ще трябва да вземе предвид спецификите на своята дейност, правноорганизационна, административна и управленска структура.
 • IV. Интерактивни форми
 • Тази част от продукта ще предлага на потребителя няколко примерни интерактивни форми, които имат за цел да го подпомогнат при вземането на решения относно въвеждането и практическото осъществяване на политика за съответствие с изискванията на законодателството, както и при документирането на извършваните дейности.
 • По-важни примери за подобни интерактивни форми са:
 • o Регистър на рисковете и на мерките за тяхното намаляване – таблици (по същество, потребителска база данни) с полета за текущо попълване на информация за идентифицираните рискове и предприеманите мерки за тяхното намаляване. Тук ще бъдат включени списъци с високорискови юрисдикции и високорискови сектори според НОР и други признати източници.
 • o Формуляр за оценка на риска – интерактивна форма, подпомагаща потребителя да установи и документира нивото на заплаха и уязвимост, чрез оценка на рисковите фактори, и да ги съпостави с възможните последици, които биха възникнали от различните заплахи. Формулярът ще се базира на основните рискови категории, посочени в ЗМИП и в ППЗМИП, като ще съдържа примерно изброяване на подгрупи критерии, като потребителят ще може да развие тези подгрупи, за да направи цялостна оценка на присъщия риск според спецификите на своята организация.
 • o Формуляр за провеждане на вътрешен одит – съдържа въпросник (под формата на „checklist“) относно дейностите, които следва да се предприемат в организацията, като въз основа на получените отговори програмата води до обоснован извод за клиента относно постигнатата степен на съответствие с изискванията на законодателството.
 • Връзка с модул за идентификация на клиента
 • Това е отделен модул, разработен от АПИС по поръчка на български банки, въз основа на информация и функционалности, съдържащи се в продукта „Апис Регистър+“. Понастоящем информацията в него се базира върху данните от публичните декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
 • Целта на модула е да предоставя информация дали дадено лице е:
 • • Видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП;
 • • Лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
 • • „Свързано лице“ по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП с горните две категории лица, като информация за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните за търговците в Търговския регистър.
 • В продукта „AML Асистент“ се предвижда да се изгради на един следващ етап интерфейс за връзка с модула за идентификация на клиента. Тази връзка ще позволява на потребителя да прави индивидуални заявки за конкретно лице дали попада в някоя от посочените по-горе категории, както и да поиска да бъде известяван автоматизирано за промени в статуса на дадена група или на всички свои клиенти или контрагенти по отношение на принадлежността им към горепосочените категории лица.
 • За повече информация:
 • office@apis.bg
 • 0888 26 88 30