Семинари: Касови валутни операции и Наредба 18 на БНБ

Организацията се извършва по предварителна заявка

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ – част 1 (онлайн)

„Наредба 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, Стандарти за разпознаване на български банкноти и монети, Стандарти за годност на български банкноти и монети, Дизайн, реквизити, технически характеристики и защитни елементи на българските банкноти и монети, Преценка за истинност, Видове неистински български банкноти и монети, Задържане при съмнение, Повредени български банкноти и монети, Оценка, Замяна, Отделяне на негодни банкноти и монети от обращение, Работа с машини за сортиране и самообслужване, Тест“ – онлайн обучение през Академия за дистанционно обучение към Международен банков институт, при което обучаващите се сами определят времето, в което да се обучават. Таксата за обучение е 140 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ – част 1 (присъствено)

„Отделяне на негодни български банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ, Стандарт за разпознаване на български банкноти, Стандарт за разпознаване на български монети, Стандарт за годност на български банкноти, Стандарт за годност на български разменни монети, Видове повредени банкноти и монети, Приемане и оценка по стойност, Замяна на повредени български банкноти и монети, Отделяне на негодни банкноти и монети от обращение, Машини за сортиране, Машини за самообслужване, Тест“ – еднодневна специализирана подготовка, провеждана в работен ден с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ. Таксата за участие, формирана на база общите условия, публикувани в сайта на БНБ, е в размер на 210 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ – част 2 (присъствено)

„Преценка за истинност на български и чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ – BGN и EUR, Правно основание за емитиране на български банкноти и монети, Стандарт за разпознаване на български банкноти, Стандарт за разпознаване на български монети, Дизайн, основни реквизити, Технически характеристики и защитни елементи на българските банкноти и монети, Метод за преценка за истинностна български банкноти, Видове неистински български банкноти и монети, Задържане със съмнение за истинност, Правно основание за емитиране на евро банкноти и разменни монети, Дизайн, основни реквизите, технически характеристики и защитни елементи на евро банкноти и монети в обращение, Видове неистински евро банкноти и монети, Метод за преценка за истинност, Тест“ - еднодневна специализирана подготовка, провеждана в работен ден с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ. Таксата за участие, формирана на база общите условия, публикувани в сайта на БНБ, е в размер на 210 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ – част 3 (присъствено)

„Преценка за истинност на чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ – USD, GBP и CHF, Дизайн, основни реквизити, технически характеристики и защитни елементи на USD, GBP и CHF банкноти и монети в обращение, Видове неистински USD, GBP и CHF банкноти и монети, Метод за преценка за истинност, Задържане със съмнение за истинност, Тест“ - еднодневна специализирана подготовка, провеждана в работен ден с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ. Таксата за участие, формирана на база общите условия, публикувани в сайта на БНБ, е в размер на 210 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт.

Касови и валутни операции Наредба №18 на БНБ – част 4 (присъствено)

„Преценка за истинност на други чуждестранни валути. Във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ“- специализирана подготовка по заявка на конкретна банка, относно преценка за истинност на чуждестранни банкноти и монети във връзка с прилагането на Наредба 18 на БНБ - провеждана в работен ден с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ.

Допълнителна информация за вътрешнобанково обучение:

1. Вътрешнобанково обучение по някоя от посочените теми за група от 16 до 20 участника - еднодневна специализирана подготовка, провеждана в работен ден в София с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ. Таксата за участие, формирана на база общите условия, публикувани в сайта на БНБ, е в размер на 210 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт. При повече от една група/обучение таксата за участие подлежи на договаряне. За организиране на този вид обучение банката-заявител следва да изпрати на Международен банков институт заявка с посочени дата/и и имена на участници, които не подлежат на промяна съгласно новите изисквания на БНБ.

2. Вътрешнобанково обучение по някоя от посочените теми за група от 16 до 20 участника - еднодневна специализирана подготовка, провеждана в работен ден извън София с лектори от управление „Емисионно“ на БНБ. Таксата за участие, формирана на база общите условия, публикувани в сайта на БНБ, е в размер на 210 лева без ДДС, като ДДС не е дължим, защото обучението се осъществява през Център за професионално обучение към Международен банков институт. Разходите по командироването на лектор/и са за сметка на банката-заявител. При повече от една група/обучение таксата за участие подлежи на договаряне. За организиране на този вид обучение банката-заявител следва да изпрати на Международен банков институт заявка с посочени дата/и и имена на участници, които не подлежат на промяна съгласно новите изисквания на БНБ.

След успешно полагане на тест за всяко едно от обученията, участниците получават Удостоверение за част от професия „Касиер“ съгласно лицензия 200712545/20.02.2008г. от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Регистрирай се тук