“ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ"

(Сертифицирана програма)

Организатор:

Международен банков институт

Целева група:

Специалисти, работещи в областта на международните разплащания и корпоративното банкиране

Лектори:

Росица Бончева

Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Програма:

 • Модул А
 • І-ва част
 • Външнотърговската сделка. Участници, условия. Форми на плащане
 • Познаване на партньора
 • Познаване на продукта
 • Обмисляне на перспективата за успех в дългосрочен план.
 • Договор за доставка
 • Форми на плащане. Контрол върху стоките чрез документи
 • Фирмено финансиране. Бизнес план
 • Варианти на решение при недостиг на средства
 • Бизнес план. Анализ на критичните съотношения “приходи - разходи”
 • Фирмено финансиране
 • фирмено финансиране и банков кредит
 • банково посредничество
 • финансово посредничество
 • Търговски кредит. Форфетиране, Факторинг
 • Търговски кредит
 • Развитие на банковото кредитиране в следвоенния период
 • Форфетиране
 • Факторинг
 • Главни аспекти на форфетирането
 • Видове документи при форфетирането
 • Гаранция
 • Изисквания към формата на гаранцията
 • Авал. Изисквания към формата на авала
 • Поръчителство
 • Допълнителни условия при форфетиране
 • Специални форми на финансиране
 • ІІ-ра част
 • Документи при търговското финансиране
 • проста менителница /запис на заповед, трата; дебиторски
 • сметки и акредитив, банкова гаранция
 • Характеристика на менителницата
 • Същност на менителницата
 • Страни по менителницата
 • Реквизити на менителницата
 • Форма на менителницата
 • Характеристика на записа на заповед. Реквизити
 • Сконтиране на менителница и запис на заповед;
 • Етапи при сконтирането
 • Сконтиране
  • Издаване на менителница. Формула за изчисляване на номинала
  • Акцептиране на менителницата. Взаимоотношения между лицата участващи в менителничната операция
  • Джиросване на менителницата
  • Сконтова операция. Формула за изчисляване на сконтовата сума.
 • Циркулация на менителницата
  • Поръчителство (авал)
 • Протестиране на менителница и запис на заповед
 • Документи при външнотърговската сделка
 • Търговски документи
  • фактура
  • транспортен документ
  • застрахователен документ
 • Финансови документи
  • Менителница (Bill of Exchange) / трата (Draft)
 • Система на международни търговски термини ИНКОТЕРМС - 2000
  • Класификация на термините
  • Задължения на страните по договора за покупко-продажба
 • Приложения
 • А) Към част І. Външнотърговската сделка. Участници, условия. Форми на плащане
 • Матрица на конюнктурата
 • Верига на прибавяне на стойността
 • Жизнен цикъл на стоката
 • Форми на плащане
 • Схема на движението на стоките и парите при инкасото (Форми на плащане: Документи срещу заплащане)
 • Схема на инкасовата операция
 • Точка на критичните съотношения (Бизнес план)
 • Банката – финансов посредник (Финансово посредничество)
 • Факторинг и форфетиране (Развитие на банковото кредитиране в следвоенния период)
 • Форма на гаранцията. Реквизити
 • Еднообразни правила за инкасата, редакция 522/1995 г. на МТК, Париж; Библиотека “Българска търговско-промишлена палата”, книжка № 264 ...103
 • Б) Към част ІІ. Документи при търговското финансиране
 • Пример за менителница (Страни по менителницата)
 • Менителница с падеж на определена дата
 • (Реквизити на менителницата)
 • Менителница на собствена заповед
 • Запис на заповед
 • Менителница с падеж 90 дни след издаването
 • 6. Менителница с номинал изчислен по формулата Н = Г х (1 + м + л) /Изчисляване номинала на менителница при отпускане на кредит с определена главница (Г), матуритет (м) и лихвен процент(л)/
 • 7. Схема на взаимоотношенията между лицата участващи в менителничната операция (Акцептиране на менителница)
 • Схема на циркулацията на менителницата (Сконтова операция)
 • Менителница, при която производителят е издател ИНКОТЕРМС 2000 – класификация на термините
 • Модул Б
 • Съдържание:
 • ІІІ-та част
 • Акредитив
 • 3.1. Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви / брошура
 • № 500 на Международната Търговска Камара, Париж/ (UCP 500)
 • 3.2. Акредитивната процедура
  • 1. Откриване на акредитив
  • 1.1. Потвърждаване
  • 2. Промяна на условията по акредитива
  • 3. Използване на акредитива
  • 4. Закриване на акредитива
 • 3.3. Видове акредитиви съгласно степента на сигурност, която предлагат
  • 1. Отменяем акредитив
  • 2. Неотменяем, непотвърден акредитив
  • 3. Неотменяем, потвърден акредитив
 • 3.4. Видове акредитиви според начина на плащане
  • 1. Акредитив "на виждане" (Sight Letter of Credit)
  • 2. Акцептен акредитив - акредитив с представена трата с падеж
  • 3. Акредитив с разсрочено плащане
  • 4. Негоцируем акредитив
  • 5. Акредитив с авансово плащане. Акредитив с "червена" клауза
  • 6. Револвиращ акредитив
 • 3.5. Документарните акредитиви в транзитната търговия
  • 1. Прехвърляем акредитив
  • 2. Насрещен акредитив /Back-To -Back акредитив/
  • 3. Прехвърляне (цесия) на вземанията
 • 3.6. Документарните акредитиви при бартерните сделки, при компенсационните и при насрещните операции
  • 1. Бартер
  • 2. Компенсация. Видове компенсации
 • Сделки суич
 • Сделки при изплащане с продукция /Buy-Back транзакции/
 • ІV-та част
 • 4.1. Използване на банковите акцепти
 • 4.2. Банкова Гаранция. Основни реквизити и етапи при гаранцията
  • Издаване
  • Валидност
  • Предявяване на иск по банковата гаранция
 • 4.3. Видове гаранции в международната търговия.
 • Договорни гаранции
 • Гаранция за участие в търг (Bid Bond)
 • Гаранция за добро изпълнение (Performance Bond)
 • Гаранция за авансово плащане (Advance Payment Guarantee)
 • Други видове гаранции
 • Гаранция в случай на неплащане (Payment Guarantee)
 • Гаранции с акредитивни условия
 • Гаранции за откриване на акредитиви
 • Гаранции за плащане на менителници и записи на заповед
 • Гаранции във връзка с продажби на консигнация
 • Гаранции във връзка с компенсационни сделки
 • Митнически гаранции
 • Стенд-бай акредитив (Stand-By Letter of Credit) / Акредитив на разположение / Гаранционен акредитив
 • Приложения Към част ІІІ
 • Акредитив
 • Схема на акредитивната операция
 • Етап откриване на акредитив
 • Акредитив платим в банката на бенефициента
 • Акредитив платим в Банката-издател
 • Акредитив платим чрез негоциране
 • Акредитив платим чрез акцепт
 • Схема на директно финансиране на вносителя от износителя
 • Схема на разплащанията при тристранна компенсация (Компенсация)

Продължителност:

2 присъствени дни (16 учебни часа)

Място на провеждане:

гр. София, Международен Банков Институт

Такса за участие:

Цена за участие в отделен курс:

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на Международен банков институт ООД:

 • Централна кооперативна банка АД
 • клон Дондуков
 • Банков код (BIC): CECBBGSF
 • Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

Краен срок за заявка:

4 дни преди началото на всеки отделен модул

За регистрация:

Регистрационна карта:

За валидна заявка се приема тази, по която има получен попълнен формуляр и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ 4 дни преди началото на семинара

Подаване на регистрационни карти:

 • e-mail: ibi@ibi-bg.com
 • адрес: София 1202, ул. "Бачо Киро" 49, етаж 1;
 • факс: 02/ 980 41 79
 • За контакти:
 • Ралица Вълчева: тел.: 02/ 980 60 87; e-mail ralitsa.pepieva@ibi-bg.com