За нас

"МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ" ЕООД
  • "МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ" ООД е създаден през 1991 г. от Българска народна банка и Българска външнотърговска банка (от 1994 г. - Булбанк).
  • Считано от 06.10.2022г. едноличен собственик на капитала е Асоциация на банките в България (АББ).
МИСИЯ
  • Повишаване ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
  • Общо събрание на съдружниците; съвет на управителите състоящ се от трима членове, един от които изпълнява длъжността директор.
ЧЛЕНСТВО
  • От 1994 г. Международен банков институт е асоцииран, а от 1997 г. пълноправен член на Европейската асоциация за обучение по банки и финанси (EBTN) със седалище Брюксел (бившата Европейската мрежа за банково обучение).
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
  • Организира и провежда с висококвалифицирани лектори обученията за придобиване на ключови компетенции (сертифицирани семинари и тренинги);
  • Организира и провежда професионално обучение по седем утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение програми. Те са разработени въз основа на държавните образователни изисквания и съответстващи на лицеия Nо. 200712545 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1 и 2 и в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от Закона за професионално образование;
  • Онлайн обучение.
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
  • Международен банков институт публикува годишните финансови отчети на сайта на Тарговския регистър към Агенция по вписванията.