Дългосрочни програми за професионална квалификация

Квалификационни курсове към ЦПО на МБИ

Метод на обучение:
 • Програмата се провежда по съвременна и доказана система на дистанционното обучение, без присъствени занятия, лекции или упражнения. Тя дава възможност на хора от цялата страна да учат и да се преквалифицират по единен стандарт, като в същото време съчетават учебния процес със служебните и личните си ангажименти.
 • По време на обучението курсистите трябва да разработят определен брой задания. Заданието представлява курсов проект, който трябва да се разработи самостоятелно с помощта на учебните материали. Обучението по всеки курс приключва с полагането на различен брой изпити. Изпитите са присъствени, писмени, с продължителност 2 академични часа. Провеждат се в предварително определен от Центъра за дистанционно обучение ден и час. Не се разрешава използването на учебните материали. Изпитите засягат както теоретични постановки, така и практически казуси от банковата сфера. Всеки изпит се оценява на база 100 точки.
 • Структура: Програмата се състои от четири курса, всеки изграден от отделни модули:
 • Основен курс – „Основни принципи и практики в банковото дело“
 • Квалификационен курс “Маркетинг и мениджмънт”
 • Квалификационен курс “Финансов и кредитен анализ”
 • Квалификационен курс “Международни финанси"
 • Документи за регистрация:
 • Регистрационна карта: Кандидатите трябва лично да попълнят регистрационна карта, след като са се запознали с натоварването, което ще се очаква от тях. Картата може да бъде получена от Центъра за професионално обучение към МБИ, e-mail, или от интернет страницата на института – www.ibi-bg.com. След попълването й се изпраща обратно в Центъра за професионално обучение не по-късно от 2 работни дни преди стартиране на курсовете. Регистрацията се извършва на база реда на постъпване на заявките.
 • Копие от диплома: всеки кандидат предоставя в Центъра за професионално обучение копие от диплома за последната завършена от него образователна степен. Минимално изискване към кандидатите е Диплома за завършено средно образование.
 • Заплащане за участие се извършва само по банков път, по сметката на МБИ, която е:

  Централна кооперативна банка АД

  клон Дондуков

  Банков код (BIC): CECBBGSF

  Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

  Заплащането следва да се извърши до деня на записването или най-късно до началната дата на курса. Участници, които не са внесли такси в указания срок, не получават учебни материали.

 • МБИ се задължава да осигури необходимите условия за провеждане на обучението по дистанционния метод и присъствените занятия, съобразени с естеството на всеки модул и включващи учебни материали и задания, организирането на изпити, издаването на Удостоверение и администриране на курсовете в съответствие с международните изисквания и стандарти.
 • Участниците се задължават да изучават материала системно, да се придържат към правилата и другите изисквания на използвания метод на дистанционно обучение с присъствени занятия.
 • В случай на отказ от по-нататъшно участие, независимо от причините, не се предвижда връщане на таксата.
 • Курс “Основни принципи и практики в банковото дело“, включващ модули:
 • Икономикс и роля на банките
 • Въведение в счетоводството
 • Банково дело
 • Финансова математика и статистика
 • Основи на информатиката в банковото дело
 • Този курс полага фундамента на цялостната квалификационна структура на Програма по „Банки и финанси“. Важна особеност на курса е неговата насоченост към общите професионални проблеми от областта на банковото дело. Целта на обучението е да разшири и затвърди теоретичната основа на познанията и да изгради умения, които ще се използват във всекидневната работа. Получаването на Удостоверението при завършване на курса удостоверява, че участниците притежават необходимите професионални познания и могат да работят съгласно изискванията на международната банкова практика.

  По време на курса се разработват 5 задания върху първите 5 изучавани модула. Курсът завършва с полагането на 5 изпита върху всеки един от модулите.

  Модул „Икономикс и роля на банките“

  В този модул се разглеждат основните елементи на икономическата наука и ролята на банките в икономиката. Представят се най-важните принципи и понятия, които движат и обясняват стопанската дейност. За тези от Вас, които вече познават икономическата наука, материалът може да послужи като допълнителен източник на полезна информация за ролята на банките в пазарната икономика.

  Модул „Въведение в счетоводството“

  Този модул представя основните принципи на счетоводството, методите и практиките при двустранното счетоводство и изготвянето на опростен баланс. Целта му е да запознае неспециалистите със счетоводството и използваните методи, така че те да могат да интерпретират и да използват счетоводна информация в процеса на работата си.

  Модул „Банково дело“

  Този основен модул започва с представяне на идеите и етиката на банковото дело, както и на правната му страна. По-нататък банковото дело се разглежда като част от финансовите услуги. Има множество препратки към услугите във финансовия сектор в развитите страни. Засегнати са всички аспекти и услуги на модерното банкиране в условията на пазарна икономика, както и съвременните операционни практики.

  Модул „Финансова математика и статистика“

  Този модул покрива най-често използваните математически и статистически теми в банковото дело и финансите. Финансовата математика разглежда изчисляване на лихвите, графика за погасяване на кредитите, сконтирането на паричните потоци и нетна сегашна стойност. Финансовата статистика разглежда статистическите методи, които се използват в банковото дело - корелация, регресия, индексация, честотно разпределение и графично представяне. Този модул има за цел да развие познанията по терминологията и практическото прилагане на математиката и статистиката.

  Модул „Основи на информатиката в банковото дело“

  Този модул разглежда информационните технологии в сектора на финансовите услуги и обхваща различни аспекти на разрастването, развитието и влиянието на информационните технологии. Те дават възможност за въвеждането на нови услуги. Този уводен модул не само дефинира и обяснява техническите термини, но и разглежда основните информационни приложения, които се използват в банковото дело. Включена е и отделна сесия, засягаща въпроса за внедряването на дадена система или проект.

  Продължителността на обучението в курс “Основни принципи и практики в банковото дело” е четири месеца. Таксата за участие е 700 лева. Всяка една от дисциплините към Основния курс може да бъде записана самостоятелно. Продължителността на обучението е два месеца. Таксата за участие е 225 лева,

 • Таксите за участие на всички модули от Основния курс не включват ДДС, като ДДС не е дължим, тъй като обучението се провежда от ЦПО към МБИ.
 • Студентите, бакалаври от програма „Банков мениджмънт“ РО и ДО, провеждана съвместно между МБИ и НБУ с диплома от друго професионално направление, извън 3.8 „Икономика“, записали курсовете от “Основни принципи и практики в банковото дело”, имат право тези курсове да бъдат акредитирани за съответните такива в НБУ. Отделно им се издава Удостоверение за част от професия оъ ЦПО към МБИ.

  Специализирани курсове:

  Специализираните курсове са три. Те са предназначени както за тези, които имат специализирани познания в дадена област и желаят да ги разширят, така и към онези, които желаят да продължат професионалната си квалификация за придобиване на Удостоверение за Професия „Финансист” – специалност „Банково дело”.

  Всеки от специализираните курсове продължава 6 месеца. По време на всеки специализиран курс се разработват 3 задания (по едно за всеки от модулите). След завършването на всеки курс се държи един обобщаващ изпит върху трите модула, включени в специализирания курс.

  Квалификационен курс “Маркетинг и мениджмънт”, включващ модули:
 • Маркетинг на финансовите услуги
 • Банков мениджмънт
 • Бизнес комуникации и преговори
 • Модул „Маркетинг на финансовите услуги“

  Този модул разглежда принципите и практиката на маркетинга в банковия и финансовия сектор. Отделено е внимание на теми като маркетингово планиране, маркетингово проучване, пазарна сегментация, развитие на продукта, промоция и реклама.

  Курсът условно е разделен на две части, между които съществува имплицитна връзка и логическа последователност. В първата част се представят особеностите на „третичния сектор” на икономиката и се изясняват някои характеристики на финансовите предприятия като част от него и на продуктите, които се създават в тях. Аргументира се необходимостта от маркетинг във финансовите институции и се извеждат неговите специфични черти. Изясняват се основните фактори от средата, влияещи върху развитието на предлагането и търсенето на финансовите продукти. Специално внимание се отделя на изучаването на поведението на потребителите на финансови продукти (профил, процес на решение, релативни фактори).

  Модул „Бизнес комуникации и преговори“

  Този модул разглежда различните форми на модерната бизнес комуникация и показва най-добрата установена практика в тази област. Обърнато е внимание както на външните, така и на вътрешните форми на комуникация, като са разгледани факторите, които пречат на добрата комуникация.

  Други ключови моменти в модула:

 • Несловесни и словесни комуникативни умения. Делово общуване. Водене на телефонен разговор в делови контекст. Запитвания и рекламации.
 • Подготвяне и адаптиране на доклади съобразно потребностите на различна аудитория. Резюмиране на делови срещи и разговори.
 • Водене на делова кореспонденция. Използване на формат, стил и тон в унисон с целта на писмото.
 • Съставяне и използване на вътрешни паметни и докладни записки.
 • Организиране и ръководене на делови срещи. Водене на протокол.
 • Подготвяне и осъществяване на словесни представяния (презентации).
 • Водене на преговори. Стилове и тактики на преговори. Оферти и предложения.
 • Модул „Банков мениджмънт“

  Модулът разглежда развитието на модерната практика по мениджмънт и я съотнася към банките и банковото дело. Организационната структура и култура се разглеждат през призмата на дейностите на мениджърите. Засегнати са теми като управлението на екип, връзки с клиенти, мениджмънт на проекти и преструктуриране, както и специфични банкови въпроси като управление на риска.

  Други ключови моменти в модула:

 • Управленски роли. Класическа теория на мениджмънта. Теория на мениджмънта на човешките взаимоотношения. Теория на системния мениджмънт. Мениджмънт на кризисни ситуации.
 • Изграждане на сплотен екип. Управление на екип. Принципи и процеси на делегиране на права и задължения. Мотивационни двигатели на поведението и усилието.
 • Квалификационен курс “Финансов и кредитен анализ”, включващ модули:
 • Корпоративно и банково счетоводство
 • Финансов анализ
 • Кредитиране и кредитен анализ
 • Модул „Корпоративно и банково счетоводство“

  Целта на модула е да помогне да се разбира финансовата информация по-добре. Наблегнато е не толкова на счетоводните процеси, колкото на правилното използване на продукта от тези процеси - информацията от финансово-счетоводните отчети. Разглеждат се както изискванията на Националните счетоводни стандарти, така и тези на Международните счетоводни стандарти и се посочват различията.

  Ключови моменти в модула:

 • Бъдещи тенденции в изискванията към счетоводното отчитане по международните стандарти.
 • Политика на признаване на приходи. Счетоводно отчитане на разходи и активи. Счетоводно третиране на приходи и пасиви. Отчитане на задълженията по финансов и оперативен лизинг.
 • Счетоводно отчитане на група дружества. Процедури за консолидация, счетоводно отчитане на поглъщания и сливания на предприятия.
 • Счетоводно отчитане дейностите на производствено предприятие, търговци на едро и дребно, строителство и селско стопанство, сектор на услугите. Методи на разпределяне на разходите.
 • Банково счетоводство.
 • Модул „Финансов анализ“

  Този модул разглежда различните техники и методи за анализ на счетоводния баланс и друга финансова информация. Набляга се на използването на съотношения и други полезни начини за сравнение и анализ дейността на фирмите.

  Ключови моменти в модула:

 • Изследване и управление структурата на разходите. Променливи и постоянни разходи.
 • Възвръщаемост на капитала. Показатели за рентабилност. Анализ на равновесната точка на рентабилност.
 • Оборотен капитал. Показатели за ликвидност. Управление на ликвидността и оборотния капитал. Прогнози и отчети за паричните потоци. Нефинансови признаци за лоша ликвидност.
 • Използване на показатели за финансова задлъжнялост. Взаимодействие с печалбата, ликвидността и риска. Показатели за ефективност на използването и управлението на активите и разходите.
 • Тълкуване на финансовата информация в контекста на различните пазарни сектори. Оценка на предприятия. Групи предприятия. Трансферни цени.
 • Модул „Кредитиране и кредитен анализ“

  Тук е отделено особено внимание на анализа на кредитния риск. Като разглежда различни сектори, този модул се спира по-подробно върху нефинансовите фактори, които биха могли да повлияят върху кредитния риск и предлага различни начини за намаляване на риска.

  Ключови моменти в модула:

 • Тълкуване на счетоводните отчети за целите на кредитирането.
 • Извършване на обоснована оценка на всяко предложение за кредитиране. Характеристики на доброто обезпечение. Видове предлагани обезпечения. Гаранции. Оценка на видовете обезпечения.
 • Кредитиране на дребно. Прилагане на каноните на доброто кредитиране към предложенията за кредитиране на дребно - метод “CAMPARY & ICE”, точкова оценка на кредитиране.
 • Кредитиране на малки и новосъздадени предприятия. SWOT анализ. Анализ на нефинансова информация при оценка на предложение за кредитиране. Проучване влиянието на подмяната на ключов персонал върху финансовите резултати и крайния успех на фирмата.
 • Кредитиране на средни предприятия. Модел на петте сили на Портър. Модел Пепист & Ко. Прогнозиране на паричните потоци. Кредитиране срещу оформени като полици вземания на фирмата. Факторинг. Кредитиране за оборотен капитал. Инвестиционно кредитиране.
 • Кредитиране срещу недвижима собственост. Кредитиране на индустрията и търговците на дребно и едро. Кредитиране за сектора на услугите. Кредитиране за селското стопанство. Кредитиране на групи от компании.
 • Квалификационен курс “Международни финанси”, включващ модули:
 • Финансиране на международната търговия
 • Международни финансови системи
 • Капиталови пазари и фондови борси
 • В този курс се проследяват в детайли финансирането, инструментите и процесите, свързани с международната търговия. Разгледани са и рисковете, които съпътстват вноса и износа. Усвояват се техники, които се използват за намаляване или елиминиране на тези рискове. Изучават се международно установените правила, които се прилагат при международната търговска дейност.

  Курсът дава възможност за обогатяване на познанията за финансовите услуги в различните сектори на международния пазар. Обърнато е специално внимание на процеса на действие на капиталовите пазари и фондовите борси и на основните инструменти, които се използват там. Курсистите се запознават с приложенията на финансовите инструменти в управлението на паричните наличности.

  Модул „Финансиране на международната търговия“

  Този модул разглежда в детайли не само инструментите и процесите, включени във вноса и износа, но също така обръща внимание на различните методи на финансиране на международната търговска дейност.

  Разгледани са допълнителни въпроси, свързани с кредитен, държавен, валутен риск и начините за обезпечаването му. Изучават се видовете документи, използвани в международната търговия, както и международно установените правила, които се прилагат в международната търговска дейност (Инкотермс). Разглеждат се методите за плащане във външната търговия, както и конкретното им приложение при дадени обстоятелства.

  Други основни моменти в модула:

 • Форми на плащане, използвани за уреждане на международни задължения. Предварително плащане и плащане по открита сметка. Преимущества и недостатъци. Технологии за парични преводи в друга държава.
 • Инкасо. Инкасово нареждане. Акредитивни операции. Приложение. Предимства и недостатъци. Задължения и отговорности на страните.
 • Гаранции. Видове банкови гаранции. Обслужване и обработка. Действие и приложение на гаранциите.
 • Модул „Международни финансови системи“

  Този модул разглежда пазарите и институциите, които съставляват международната финансова система. Той изучава инструментите и методите, използвани в тази система. Описани са ролите и функциите на основните финансови институции като Международния валутен фонд, Световната банка и Банката за международни разплащания. Модулът дава възможност за обогатяване на познанията за финансовите услуги в различните сектори на международния пазар.

  Ключови моменти в модула са:

 • Финансово посредничество. Посреднически операции. Финансови активи, търгувани на финансовите пазари. Остойностяване на финансови активи.
 • Банкирането на дребно. Характеристики. Бизнес модел на банкиране на дребно. Банкирането на едро - бизнес модел. Характеристики.
 • Инвестиционното банкиране. Същност и значение за Европейския съюз и другите развити икономики.
 • Мултинационалното банкиране. Същност и причини за възникване. Основни финансови центрове. Специфични рискове, свързани с мултинационалното банкиране.
 • Кредитни и спестовни институции. Кредитни унии и финансови дружества. Същност на предлаганите услуги и начин на работа на институциите. Управление на риска.
 • Модул „Капиталови пазари и фондови борси“

  Капиталовите пазари и фондовите борси съставляват важна част от международната финансова система. Този модул обръща специално внимание на процеса на действие на тези пазари и основните инструменти, които се използват там. Курсистите се запознават с приложенията на финансовите инструменти в управлението на паричните наличности.

  Ключови моменти в модула са:

 • Роля и функциониране на паричните пазари. Основни инструменти на паричния пазар и тяхното използване. Развитие на евровалутните пазари. Функции.
 • Капиталови пазари. Облигации и акции. Анализиране ролята на капиталовите инструменти за целите на финансирането.
 • Деривативни инструменти. Специфична употреба, механизъм на действие и ценообразуване. Лихвени инструменти - лихвени суапове и договори за форуърден лихвен процент.
 • Валутни курсове. Факторите, които влияят върху определянето им. Валутни курсове “спот” и “форуърд”. Определяне, прогнозиране, тенденции на изменение.
 • В специализираните курсове за професионално обучение се включват участници, успешно завършили минимум Средно образование, както и специалисти, придобили образователно квалификационни степени „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” и „Магистър”.

  Всяка една от дисциплините към квалификационните курсове може да бъде записана и самостоятелно или в други примерни комбинации. Продължителността на обучението във всяка една от отделните дисциплини е два месеца.

  Формата на обучение - дистанционна.

  Всеки участник получава необходимите учебни материали на хартиен или електронен носител. По време на обучението си той може да поддържа постоянна връзка с определения му координатор (преподавател).

  Цени и начин на плащане:
 • Такса за обучение във всеки от изброените курсове - 700 лева платима еднократно или на две равни вноски.
 • Такса за обучение във всеки един отделен модул (дисциплина) - 240 лева, платима еднократно или на две равни вноски.
 • Таксите за участие за всички модули и квалификационни курсове не включват ДДС, като ДДС не е дължим, тъй като обучението се провежда от ЦПО към МБИ.
 • За всеки успешно завършен курс или успешно проведено обучение в отделен курс/курсове, участниците получават Удостоверение от Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Международен банков институт и НАПОО (Удостоверение за Професия „Финансист”–специалност „Банково дело”).

  Всички участници, успешно издържали изпитите по програмата "Банки и финанси" и получили Удостоверение за част от професия от ЦПО към МБИ могат да акредитират съответните курсове от тази програма, ако са студенти към Магистърска програма „Банков мениджмънт“, провеждана съвместно между МБИ и НБУ.

  Регистрирай се тук