Магистратура

Магистърска програма „Банков мениджмънт”

Програмата се провежда съвместно с Нов български университет София. През 2018 година Магистърска програма „Банков мениджмънт", направление „Икономика" е акредитирана от Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за срок от пет години - до 16.01.2024 година. На Програмата е присъдена положителна оценка 8,59 (осем цяло и петдесет и девет). Изграждането й е структурирано така, че да приближи обучението до непосредствените потребности на съвременната банкова и финансова практика. Студентите в програмата преминават през курсове по банков мениджмънт, маркетинг на финансовите услуги, бизнес комуникации и преговори, финансов и кредитен анализ, управление на промените, капиталови пазари и фондови борси. Тренинговите курсове включват стажове и практики във финансови институции.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Приемът в програмата е свободен за всички – както за завършили висше образование (бакалавърска или магистърска степен, независимо от това дали е в областта на икономическите, техническите или хуманитарните специалности), така и за специалисти от практиката, които търсят своята по-добра професионална реализация.

За записалите се в програмата студенти,чието висше образование е в специалност, различна от икономика, е задължително да преминат курсовете от подготвителния модул. Програмата се провежда в редовна и дистанционна форма на обучение.

Специалност и професионална квалификация: Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „Банков мениджмънт”, професионално направление „Икономика“, специалност „Икономика”. Практики: програмата включва практики в банкови, финансови и застрахователни институции, в това число - търговски банки, финансови и инвестиционни посредници, застрахователни и търговски дружества.

Компетенции на завършилите програмата

Завършилите програмата имат знания и умения:
  • в областта на съвременното банкиране, управлението и анализа на финансови институции и тенденциите в банковия мениджмънт;
  • за управление на различните видове рискове, свързани с банковата дейност;
  • за анализиране, моделиране и прогнозиране резултатите от банковата дейност в регионален и световен мащаб;
  • за изработване на ефективни методи за управление на банката;
  • за аналитично мислене, чрез поставяне на различни казуси по актуални банкови теми с практическо приложение.

Дипломиране:

Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза след покриване изискванията на програмната схема. Професия и възможни заемани длъжности: Всички студенти, завършили успешно програмата могат да заемат следните длъжности, разпределени по групи - Банкови касиери и сродни на тях; Кредитни специалисти; Финансови и инвестиционни консултанти; Финансови анализатори; Ръководители на клонове на финанови и застрахователни институции; Ръководители на финансови дейности.

График на магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

  • заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
  • диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
  • лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел "Кандидат-студенти".

Програма лекции, консултации и изпити - есен 2021/2022

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

ВАЖНО!!! Във връзка със създалата се ситуация поради установените случаи на COVID 19 и в България и съобразявайки се с националната политика за ограничаване провеждането на масови събития Ви уведомявамe, че планираните Лекции Редовно и Дистанционно Обучение МОЖЕ ДА СЕ ОТЛАГАТ!

Курс Лекции Редовно Обучение Консултации Дистанционно Обучение Лектор Текущ контрол Редовно Обучение Текущ контрол Дистанционно Обучение
Предмети за пролетен семестър 2021г.
1. Управление на активите и пасивите доц. д-р Ренета Димитрова
2. Оценка на финансови институции доц. д-р Виолета Касърова
3. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната доц. д-р Ваня Иванова

4. Управление на инвестициите гл.ас. д-р Нигохоз Канарян
5. Oсигуряване и осигурителен пазар проф. д-р Иванка Данева

Сесия изпити - пролет 2021/2022

Курс Лектор Изпит - РО Изпит - ДО Поправителна сесия РО и ДО
1. Управление на активите и пасивите доц. д-р Ренета Димитрова
2. Оценка на финансови институции доц. д-р Виолета Касърова
3. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната доц. д-р Ваня Иванова
4. Управление на инвестициите гл.ас. д-р Нигохоз Канарян
5. Oсигуряване и осигурителен пазар проф. д-р Иванка Данева