Магистратура

Магистърска програма „Банков мениджмънт”

Програмата се провежда съвместно с Нов български университет София. През 2018 година Магистърска програма „Банков мениджмънт", направление „Икономика" е акредитирана от Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за срок от пет години - до 16.01.2024 година. На Програмата е присъдена положителна оценка 8,59 (осем цяло и петдесет и девет). Изграждането й е структурирано така, че да приближи обучението до непосредствените потребности на съвременната банкова и финансова практика. Студентите в програмата преминават през курсове по банков мениджмънт, маркетинг на финансовите услуги, бизнес комуникации и преговори, финансов и кредитен анализ, управление на промените, капиталови пазари и фондови борси. Тренинговите курсове включват стажове и практики във финансови институции.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Приемът в програмата е свободен за всички – както за завършили висше образование (бакалавърска или магистърска степен, независимо от това дали е в областта на икономическите, техническите или хуманитарните специалности), така и за специалисти от практиката, които търсят своята по-добра професионална реализация.

За записалите се в програмата студенти,чието висше образование е в специалност, различна от икономика, е задължително да преминат курсовете от подготвителния модул. Програмата се провежда в редовна и дистанционна форма на обучение.

Специалност и професионална квалификация: Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „Банков мениджмънт”, професионално направление „Икономика“, специалност „Икономика”. Практики: програмата включва практики в банкови, финансови и застрахователни институции, в това число - търговски банки, финансови и инвестиционни посредници, застрахователни и търговски дружества.

Компетенции на завършилите програмата

Завършилите програмата имат знания и умения:
  • в областта на съвременното банкиране, управлението и анализа на финансови институции и тенденциите в банковия мениджмънт;
  • за управление на различните видове рискове, свързани с банковата дейност;
  • за анализиране, моделиране и прогнозиране резултатите от банковата дейност в регионален и световен мащаб;
  • за изработване на ефективни методи за управление на банката;
  • за аналитично мислене, чрез поставяне на различни казуси по актуални банкови теми с практическо приложение.

Дипломиране:

Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза след покриване изискванията на програмната схема. Професия и възможни заемани длъжности: Всички студенти, завършили успешно програмата могат да заемат следните длъжности, разпределени по групи - Банкови касиери и сродни на тях; Кредитни специалисти; Финансови и инвестиционни консултанти; Финансови анализатори; Ръководители на клонове на финанови и застрахователни институции; Ръководители на финансови дейности.

График магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

От 20 май 2019 г. стартира есенният прием към магистърска програма "Банков Мениджмънт", която се провежда съвместно с МБИ и НБУ. Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец май са както следва: 21.05.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 28.05.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. зала 604, втори корпус НБУ.

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец юни са както следва: 4.06.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 19.06.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 12.06.2019г. от 15:00 ч. до 17:00 ч.; 27.06.2019г. от 15:00 ч. до 17:00 ч.зала 604, втори корпус НБУ.

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец юли са както следва: 2.07.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 18.07.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 30.07.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. зала 604, втори корпус НБУ.

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец август са както следва: 13.08.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 20.08.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. зала 604, втори корпус НБУ.

Датите за консултация и интервю при кандидатстване в НБУ през месец септември са както следва: 12.09.2019г. от 15:00 ч. до 17:00 ч.; 17.09.2019г. от 15:00 ч. до 17:00 ч., 3.09.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 10.09.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 19.09.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 24.09.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., 27.09.2019г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. зала 604, втори корпус НБУ.

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

  • заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
  • диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
  • лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел "Кандидат-студенти".

Програма лекции, консултации и изпити - пролет 2018/2019

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

Курс Лекции Редовно Обучение Консултации Дистанционно Обучение Лектор Текущ контрол Редовно Обучение Текущ контрол Дистанционно Обучение
Предмети за пролетен семестър 18/19
1. Финансова математика 6 април 2019 г. от 10:00 часа 6 април 2019 г. от 10:00 часа Проф. д-р Серафим Петров няма няма
2. Банков мениджмънт 9 март 2019 г. от 9:40 часа 9 март 2019 г. от 9:40 часа Доц. д-р Ренета Димитрова есе есе
3. Маркетинг на финансовите услуги 16 март 2019 г. от 10:00 часа 16 март 2019 г. от 10:00 часа Гл. ас. д-р Надя Ненкова казус в Мудъл казус в Мудъл;
тест в Мудъл-11.05.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.
4. Бизнес комуникации и преговори 30 март 2019 г. от 10:00 часа 30 март 2019 г. от 10:00 часа Марио Каменов казус в Мудъл - предава се до деня на изпита;
тест в Мудъл-20.04.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.
казус в Мудъл - предава се до деня на изпита;
тест в Мудъл-20.04.2019 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч.
5. Банково счетоводство 23 март 2019 г. от 14:00 часа 23 март 2019 г. от 14:00 часа Проф. д-р Даниела Фесчиян есе и задачи - предават се до деня на изпита есе и задачи - предават се до деня на изпита

Сесия изпити - пролет 2018/2019

Курс Лектор Изпит - РО Изпит - ДО Поправителна сесия РО и ДО
1. Финансова математика Проф. д-р Серафим Петров 14.06.2019 г. (петък)-присъствен- от 16:00 ч. 14.06.2019 г. (петък)-присъствен- от 16:00 ч.
2. Банков мениджмънт Доц. д-р Ренета Димитрова 23.06.2019 г. тест в Мудъл - от 10:00 ч. до 19:00 ч. 23.06.2019 г. тест в Мудъл - от 10:00 ч. до 19:00 ч.
3. Маркетинг на финансовите услуги Гл. ас. д-р Надя Ненкова 26.06.2019 г. тест в Мудъл - от 18:00 ч. до 22:00 ч. 8.06.2019 г. тест в Мудъл - от 10:00 ч. до 19:00 ч.
4. Бизнес комуникации и преговори Марио Каменов 16.06.2019 г. тест в Мудъл - от 10:00 ч. до 19:00 ч. 16.06.2019 г. тест в Мудъл - от 10:00 ч. до 19:00 ч.
5. Банково счетоводство Проф. д-р Даниела Фесчиян 21.06.2019 г. (петък)-присъствен - от 16:00 ч. 21.06.2019 г. (петък)-присъствен - от 16:00 ч.