Магистратура

Магистърска програма „Банков мениджмънт”

Програмата се провежда съвместно с Нов български университет София. През 2018 година Магистърска програма „Банков мениджмънт", направление „Икономика" е акредитирана от Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за срок от пет години - до 16.01.2024 година. На Програмата е присъдена положителна оценка 8,59 (осем цяло и петдесет и девет). Изграждането й е структурирано така, че да приближи обучението до непосредствените потребности на съвременната банкова и финансова практика. Студентите в програмата преминават през курсове по банков мениджмънт, маркетинг на финансовите услуги, бизнес комуникации и преговори, финансов и кредитен анализ, управление на промените, капиталови пазари и фондови борси. Тренинговите курсове включват стажове и практики във финансови институции.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Приемът в програмата е свободен за всички – както за завършили висше образование (бакалавърска или магистърска степен, независимо от това дали е в областта на икономическите, техническите или хуманитарните специалности), така и за специалисти от практиката, които търсят своята по-добра професионална реализация.

За записалите се в програмата студенти,чието висше образование е в специалност, различна от икономика, е задължително да преминат курсовете от подготвителния модул. Програмата се провежда в редовна и дистанционна форма на обучение.

Специалност и професионална квалификация: Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „Банков мениджмънт”, професионално направление „Икономика“, специалност „Икономика”. Практики: програмата включва практики в банкови, финансови и застрахователни институции, в това число - търговски банки, финансови и инвестиционни посредници, застрахователни и търговски дружества.

Компетенции на завършилите програмата

Завършилите програмата имат знания и умения:
  • в областта на съвременното банкиране, управлението и анализа на финансови институции и тенденциите в банковия мениджмънт;
  • за управление на различните видове рискове, свързани с банковата дейност;
  • за анализиране, моделиране и прогнозиране резултатите от банковата дейност в регионален и световен мащаб;
  • за изработване на ефективни методи за управление на банката;
  • за аналитично мислене, чрез поставяне на различни казуси по актуални банкови теми с практическо приложение.

Дипломиране:

Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза след покриване изискванията на програмната схема. Професия и възможни заемани длъжности: Всички студенти, завършили успешно програмата могат да заемат следните длъжности, разпределени по групи - Банкови касиери и сродни на тях; Кредитни специалисти; Финансови и инвестиционни консултанти; Финансови анализатори; Ръководители на клонове на финанови и застрахователни институции; Ръководители на финансови дейности.

График на магистърска програма "Банков мениджмънт" - редовна и дистанционна форма на обучение - СОФИЯ

Всички кандидати преминават през задължителна кандидат - студентска процедура, интервю и консултация. При явяването на интервю е необходимо да се представи копие от диплома за степен "Бакалавър" и мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП Банков мениджмънт?

Подаване на документи за кандидатстване:

Всеки кандидат-студент, желаещ да се обучава в магистърска програма, подава следните документи:

  • заявление за кандидатстване - можете да го получите и на място - офиси 122, корпус 1;
  • диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • диплома за завършено висше образование (оригинал и копие) или академична справка/уверение (ако все още нямате издадена диплома);
  • лична карта (оригинал и копие)

Документи се подават в НБУ – София, отдел "Кандидат-студенти".

Програма лекции, консултации и изпити - есен 2019/2020

* Забележка - Промени в програмата могат да настъпят поради уважителни причини на преподавателите. При промяна ще бъдете уведомени една седмица по-рано.

* Забележка - Датите за лекционни занятия за студентите редовно обучение могат да бъдат посещавани и от студентите дистанционно обучение

Курс Лекции Редовно Обучение Консултации Дистанционно Обучение Лектор Текущ контрол Редовно Обучение Текущ контрол Дистанционно Обучение
Предмети за есенен семестър 19/20
1. Управление на активите и пасивите 14.12.2019 г. /събота/ от 10:00ч.

14.12.2019 г. /събота/ от 10:00ч. доц. д-р Ренета Димитрова
2. Оценка на финансови институции 24.11.2019 г. /неделя/ от 9:30ч. 24.11.2019 г. /неделя/ от 9:30ч. доц. д-р Виолета Касърова Краен срок за предаване на курсовия проект в Мудъл: 15.12.2019 г. до 22.00ч. Краен срок за предаване на курсовия проект в Мудъл: 15.12.2019 г. до 22.00ч.
3. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната 10.11.2019 г. /неделя/ от 10:00ч. 10.11.2019 г. /неделя/ от 10:00ч. доц. д-р Ваня Иванова Краен срок за предаване на казуса:

6 януари 2020 г. в МБИ.

Тест текущ контрол ЕИС – в Мудъл – 15.12.2019 г. от 10 до 20 ч.

Краен срок за предаване на казуса:

6 януари 2020 г. в МБИ.

Тест текущ контрол ЕИС – в Мудъл – 15.12.2019 г. от 10 до 20 ч.

4. Управление на инвестициите 19.10.2019 г. /събота/ от 10:00ч.

03.11.2019 г. /неделя/ от 10:00ч.

19.10.2019 г. /събота/ от 10:00ч. гл.ас. д-р Никохос Канарян Краен срок за изпращане за качване на Заданието в Мудъл – 3 февруари 2020г. Краен срок за изпращане за качване на Заданието в Мудъл – 3 февруари 2020г.
5. Oсигуряване и осигурителен пазар 23.11.2019 г. /събота/ от 10:00ч. 23.11.2019 г. /събота/ от 10:00ч. проф. д-р Иванка Данева Тест за текущ контрол – в Мудъл - Осигуряване и осиг. пазар – 01.12.2019 г. – 17.30 до 23.00ч. Тест за текущ контрол – в Мудъл - Осигуряване и осиг. пазар – 01.12.2019 г. – 17.30 до 23.00ч.

Сесия изпити - есен 2019/2020

Курс Лектор Изпит - РО Изпит - ДО Поправителна сесия РО и ДО
1. Управление на активите и пасивите доц. д-р Ренета Димитрова
2. Оценка на финансови институции доц. д-р Виолета Касърова
3. Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната доц. д-р Ваня Иванова 7.02.2020г. от 16:00 часа в учебен център на МБИ 7.02.2020г. от 16:00 часа в учебен център на МБИ
4. Управление на инвестициите гл.ас. д-р Никохос Канарян
5. Oсигуряване и осигурителен пазар проф. д-р Иванка Данева