Център за професионално обучение

През 2008 година Международен банков институт получи лицензия Nо. 200712545 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1 и 2 и в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение по седем утвърдени програми, разработени на основата на актуализираните държавни образователни изисквания, а именно: Банково дело; Застрахователно и осигурително дело; Оперативен счетоводител; Касиер; Данъчен и митнически посредник; Офис – мениджър и Офис – секретар. Лицензията дава право на института да се включва в разработване и управление на проекти, както и да взема участие в търгове и други процедури по оперативните програми, финансирани от Европейския съюз, влизайки в партньорство с различни структури, в т. ч. банки, нефинансови институции и други организации, в областта на повишаване професионалната подготовка и професионалното обучение на служителите.

Лицензирани програми

Центърът за професионално обучение (ЦПО) провежда лицензирано професионално обучение по седем Утвърдени рамкови програми, разработени на основата на актуализираните държавни образователни изисквания, в шест професионални направления и седем специалности, както следва:

  • Професия „Финансист” - специалност „Банково дело”;
  • Професия „Финансист” - специалност „Застрахователно и осигурително дело”;
  • Професия „Оперативен счетоводител” - специалност „Оперативно счетоводство”;
  • Професия „Данъчен и митнически посредник” - специалност „Митническа и данъчна администрация”;
  • Професия „Касиер” - специалност „Касиер”;
  • Професия „Офис - мениджър” - специалност „Бизнес администрация”;
  • Професия „Офис - секретар” – специалност „Административно обслужване“.
Сертифициране

Всеки участник, успешно завършил курс на обучение към ЦПО, придобива Удостоверение за част от професия в съответното направление. При покриване на всички прилежащи към отделна професия курсове (предварително утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение и актуализирани според изискванията на Министерство на образованието и науката) участникът има право да придобие Сертификат за професия в предварително избраното професионално направление. Издадените документи подлежат на периодичен контрол от страна на оторизирани органи от Министерство на образованието и науката и Национална агенция за професионално образование и обучение.

Участници в програмите за обучение през целия живот

В специализираните курсове за професионално обучение се включват участници, успешно завършили минимум Средно образование, както и специалисти, придобили образователно квалификационни степеин „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” и „Магистър”.

Професии

2019 година

Център за професионално обучение и Нов Български Университет

Регистрирай се тук