Професия "КАСИЕР" код 345060

Специалност "Касиер" код 3450601
Продължителност на обучението:

- за първа степен на професионална квалификация - 300 уч. часа /продължителност до 6 месеца /

- за част от професия - по избор - в зависимост от избраните модули

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОС/ДОИ (държавни образователни стандарти/Държавни образователни изисквания) за придобиване на квалификация по съответната професия.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация:

• завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно чл. 33 от ЗПОО и Наредба на Министерството на образованието и науката и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, номенклатурен номер 3-54, , съгласно т. 20 от приложение 4 към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. на Министерството на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Професионалното обучение по част от професията, както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация:

• завършва с полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация по задания, определени от обучаващата институция и се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение, номенклатурен номер 3-37, на Министерството на образованието и науката Придобилият Удостоверение за професионално обучение, по свое желание може да получи Европейско приложение.

• Удостоверението за професионално обучение дава достъп до пазара на труда и достъп до включване в рамкова програма Е за продължаващо професионално обучение с придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Свидетелствата за професионална квалификация и Удостоверение за професионално обучение се подпечатват с обикновен собствен кръгъл печат ва Центъра за професионално обучение към „Международен банков институт“ ООД, съгласно чл. 40б, ал. 1 от ЗПОО. Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.