Програма „Банки и финанси” е създадена в сътрудничество с Institute of Financial Services – London (IFS). Учебните материали са адаптирани специално към метода на дистанционно обучение и към българските условия.

Поставяйки развитието на програмата на първо място Международен банков институт (МБИ) осъществява връзка с Нов Български Университет (НБУ) и от 2004 година предложения пакет е напълно акредитиран. Това позволява участието в новоизградената Магистърска програма „Банков мениджмънт” на всички курсисти завършили част или цялата програма чрез Центърза за професионално обучение (ЦПО) към МБИ.

 • Структура на програмата
 • Метод на обучение
 • Удостоверение
 • Начална дата
 • Продължителност
 • Условия за участие
 • Заплащане
 • Записване и регистрация
 • Отношения между двете страни
 • Краен срок за записване
 • Регистрационна карта
 • Регистрация и плащания
 • За контакти

Структура на програмата:

Метод на обучение:

Прилага се съвременният метод на дистанционно обучение, без присъствени занятия. Всеки участник има личен координатор, с който може да се консултира по време на учебния процес. Учебните материали са насочени към индивидуалните нужди на курсистите и са под формата на интерактивни текстове, Предимство на този метод е, че дава възможност на специалисти от цялата страна да се обучават и преквалифицират по единен стандарт, като съчетават учебния процес със служебните и личните си ангажименти.

Удостоверение:

Всеки участник, успешно завършил всеки отделен пакет от курсове получава Удостоверение за част от професия „Финансист – банково дело", издавани от ЦПО към МБИ и напълно акредитирани от МОН.

Начална дата:

Курсовете от програмата стартират три пъти годишно, както следва:

 • в средата на месец февруари;
 • в средата на месец април;
 • в средата на месец октомври.

Продължителност:

 • Основен курс - 6 месеца
 • Специализирани курсове - 4 месеца

Условия за участие:

 • За курс “Основни принципи и практики в банковото дело” – диплома за средно образование.
 • За специализираните курсове - едно от следните условия:
  • успешно завършилите основен курс, или
  • висше икономическо образование или
  • работещи в област, сходна с тематиката на желания курс.

В случай, че не отговаряте на горепосочените изисквания, ние винаги сме готови да обсъдим Вашия конкретен случай и да направим възможно участието Ви в програмата.

Заплащане:

 • Подготвителен курс - 700лв
 • Специализирани курсове - 700лв

В цените са включени всички учебни материали, професионални консултации от индивидуален координатор, административни разходи, разходи за проверка на заданията и изпитите, пощенски разходи и други.

Таксите се заплащат до 3 дни след регистрация в курса.

Записване и регистрация:

Участие се заявява чрез попълване на регистрационна карта. Картата може да бъде получена от Центъра за професионално обучение към МБИ, по факс, e-mail, или от интернет страницата по-долу. След попълването й се изпраща обратно в Центъра за професионално обучение не по-късно от датата на стартиране на съответния курс. Заедно с регистрационната карта курсистите трябва да изпратят и документи, удостоверяващи необходимата квалификация или трудов стаж за участие в съответните курсове от програмата.

Регистрацията се извършва на база реда на постъпване на заявките.

Международен банков институт си запазва правото да не приеме дадена индивидуална заявка.

Отношения между двете страни:

 • ЦПО към МБИ се задължава да осигури необходимите условия за провеждане на обучението по дистанционния метод и присъствените занятия, съобразени с естеството на всеки модул и включващи учебни материали и задания, организирането на изпити, издаването на удостоверения и провеждане на процедура по акредитация към НБУ, както и администриране на модулите в съответствие с международните изисквания и стандарти.
 • Участниците се задължават да изучават материала системно и да се придържат към правилата и другите изисквания на използвания метод на дистанционно обучение.

В случай на отказ от по-нататъшно участие, независимо от причините, не се предвижда връщане на таксата.

Краен срок за записване:

Датата на стартиране на всеки отделен курс

Регистрация и плащания:

 • e-mail: cpo@ibi-bg.com; ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
 • адрес: София 1202, ул. "Бачо Киро" 49;
 • факс: 02/ 980 4179
 • Международен Банков Институт ООД:
 • Централна кооперативна банка АД
 • клон Дондуков
 • Банков код (BIC): CECBBGSF
 • Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
 • За контакти:
 • Ралица Вълчева: тел: 02/ 980 5639; e-mail: ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
Регистрирай се тук