“МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ"

(Сертифицирана програма)
 • Целева група:
 • Специалисти, работещи в областта на международните разплащания
 • Продължителност:
 • 7 дни 56 учебни часа
 • Място на провеждане:
 • Учебен център на МБИ, София 1202, ул. "Бачо Киро" № 49, етаж 1

Таксата за участие превеждайте по банковата сметка на МБИ, като изрично посочите темата на семинара.

Банкова сметка на Международен банков институт ООД:

 • Централна кооперативна банка АД
 • клон Дондуков
 • Банков код (BIC): CECBBGSF
 • Банкова сметка №: BG24 CECB 9790 1041 5874 00

За регистрация:

Регистрационна карта:

За валидна заявка се приема тази, по която има получен попълнен формуляр и постъпило плащане по банковата сметка на МБИ 4 дни преди началото на семинара

Подаване на регистрационни карти:

 • e-mail: ibi@ibi-bg.com
 • адрес: София 1202, ул. "Бачо Киро" № 49, етаж 1
 • факс: 02/ 980 4179
 • За контакти:
 • Ралица Вълчева : тел. 02/ 986 60 87; e-mail ralitsa.pepieva@ibi-bg.com

Сертификати се издават след участие в четирите модула на програмата и полагане на тест – Инкаса, Акредитиви, Банкови гаранции, Кореспондентски отношения.

Модул А “Инкаса”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

 • 1.Форми на плащане. Място на инкасото
 • 2.Международни правила и обичаи. Еднообразни правила за инкасата – МТК, Париж.
 • 3.Инкасовата процедура. Контрол върху стоките чрез документи.
 • 4.Документи при външнотърговската сделка:
 • 5.Международните търговски термини ИНКОТЕРМС 2000
 • 6.Инкасо – видове
 • 7.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС:

Модул В “Акредитиви”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

 • 1.Форми на плащане. Място на акредитива сред формите на плащане. Контрол върху стоките чрез документи.
 • 2.Международни правила. Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви – МТК, Париж.
 • 3.Акредитивната процедура.
 • 4.Документи при външнотърговската сделка
 • 5.Международните търговски термини ИНКОТЕРМС 2000.
 • 6.Обработка на Акредитиви. Кореспондентски отношения. Етапи на акредитивната сделка. Негоциране. Сконтиране.
 • 7.Акредитиви – видове
 • 8.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС:

Модул С “Банкови гаранции в международната търговия”

Продължителност:

1 ден 8 учебни часа

Лектор на семинара:

Милан Драндаров, Главен експерт, Международни операции, HVB Bank Biochim, София

Съдържание на семинара:

 • 1.История и цели
 • 2.Инструменти за гарантиране/обезпечение – поръчителство, гаранция, акредитив – употреба
 • 3.Правна уредба на гаранцията
 • 4.Договорни гаранции
 • 5.Гаранции, платими при поискване
 • 6.Митнически гаранции

Такса за участие с ДДС:

Модул D “Кореспондентски отношения”

Продължителност:

2 дни 16 учебни часа

Лектор на семинара:

Росица Бончева – Директор на дирекция ”Международни разплащания”, ТБ Емпорики Банк – България ЕАД, сертифициран преподавател по методиката на USAID

Съдържание на семинара:

 • 1.Същност, цели и насоки на кореспондентските отношения
 • 2.Средства за осъществяване на финансова комуникация
 • 3.Документи и шифри
 • 4.Кореспондентските отношения при обработката на търговски ефекти
 • 5.Обхват и приложение на кореспондентските отношения при различните форми на плащане
 • 6.Исторически преглед

Такса за участие с ДДС: