Основен курс

Важна особеност на курса е неговата насоченост към общите професионални проблеми от областта на банковото дело. Целта на обучението е да разшири и затвърди теоретичната основа на познанията и да изгради умения, които ще се използват във всекидневната работа. Получаването на банковия сертификат при завършване на курса удостоверява, че участниците притежават необходимите професионални познания и могат да работят съгласно изискванията на международната банкова практика.

Участието в подготвителния курс Ви дава:

  • познаване на икономическата теория от гледна точка нуждите на банковата дейност и ролята на банките в икономиката;
  • знания за утвърдени и доказали своята ефикасност банкови практики в страните с развит банков и финансов сектор;
  • умения за откриване и дефиниране на тенденциите и рисковете в банковата сфера или в бизнес сферата на клиентите;
  • способност за работа с финансово-счетоводна и статистическа информация при изпълнение на ежедневните професионални задачи;
  • владеене на статистическите и математически методи, които намират приложение в банковата практика;
  • познаване на най-важните информационни технологии и приложения, които се използват в банковото дело

По време на курса се разработват 5 задания, т.е. по едно задание по всеки от изучаваните модули. Курсът завършва с полагането на 5 изпита върху всеки един от модулите.

Курсът се състои от следните пет модула:

Икономикс и роля на банките

В този модул се разглеждат основните елементи на икономическата наука и ролята на банките в икономиката. Представят се най-важните принципи и понятия, които движат и обясняват стопанската дейност. За тези от Вас, които вече познават икономическата наука, материалът може да послужи като допълнителен източник на полезна информация за ролята на банките в пазарната икономика.

Въведение в счетоводството

Този модул представя основните принципи на счетоводството, методите и практиките при двустранното счетоводство и изготвянето на опростен баланс. Целта му е да запознае неспециалистите със счетоводството и използваните методи, така че те да могат да интерпретират и да използват счетоводна информация в процеса на работата си.

Банково дело

Този основен модул започва с представяне на идеите и етиката на банковото дело, както и на правната му страна. По-нататък банковото дело се разглежда като част от финансовите услуги. Има множество препратки към услугите във финансовия сектор в развитите страни. Засегнати са всички аспекти и услуги на модерното банкиране в условията на пазарна икономика, както и съвременните операционни практики. Някои сложни, тясно специализирани теми (като маркетинг, кредитен анализ, международна търговия) са представени в този модул на едно начално ниво, като специализираните курсове съдържат по-изчерпателна информация.

Финансова статистика

Този модул покрива най-често използваните математически и статистически теми в банковото дело и финансите. Финансовата математика разглежда изчисляване на лихвите, графика за погасяване на кредитите, сконтирането на паричните потоци и нетна сегашна стойност. Финансовата статистика разглежда статистическите методи, които се използват в банковото дело - корелация, регресия, индексация, честотно разпределение и графично представяне. Или общо казано този модул има за цел да развие познанията Ви по терминологията и практическото прилагане на математиката и статистиката.

Основи на информатиката в банковото дело

Този модул разглежда информационните технологии в сектора на финансовите услуги и обхваща различни аспекти на разрастването, развитието и влиянието на информационните технологии. Те дават възможност за въвеждането на нови услуги. Този уводен модул не само дефинира и обяснява техническите термини, но и разглежда основните информационни приложения, които се използват в банковото дело. Включена е и отделна сесия, засягаща въпроса за внедряването на дадена система или проект.