Специализиран курс "Финансов и кредитен анализ"

Курсът обхваща темите, даващи необходимите познания за анализиране, разбиране и използване на наличната финансово-счетоводна информация при взимането на кредитни решения. В този курс се изследват признаците на потенциална опасност за бизнеса, които могат да се открият в тенденциите и промените на финансово-счетоводните показатели. Отделено е особено внимание на оценката на кредитния риск, както и на различните начини за намаляването му. Като разглежда различни сектори, този курс се спира подробно върху нефинансовите фактори, които биха могли да повлияят върху кредитния риск и предлага различни начини за намаляване на риска. Очакваните резултати за курса като цяло, са участниците да могат да тълкуват счетоводните отчети за целите на кредитирането, да извършват обоснована оценка на всяко предложение за кредитиране, да знаят кое обезпечение е приемливо и кога е подходящо да се изисква, да познават особеностите в различните стопански сектори.

Курсът се състои от три модула:

Корпоративно и банково счетоводство

Целта на модула е да Ви помогне да разбирате финансовата информация по-добре. Наблегнато е не толкова на счетоводните процеси, колкото на правилното използване на продукта от тези процеси - информацията от финансово-счетоводните отчети. Разглеждат се както изискванията на Националните счетоводни стандарти, така и тези на Международните счетоводни стандарти и се посочват различията. Ключови моменти в модула:

 • Бъдещи тенденции в изискванията към счетоводното отчитане по международните стандарти.
 • Политика на признаване на приходи. Счетоводно отчитане на разходи и активи. Счетоводно третиране на приходи и пасиви. Отчитане на задълженията по финансов и оперативен лизинг.
 • Счетоводно отчитане на група дружества. Процедури за консолидация, счетоводно отчитане на поглъщания и сливания на предприятия.
 • Счетоводно отчитане дейностите на производствено предприятие, търговци на едро и дребно, строителство и селско стопанство, сектор на услугите. Методи на разпределяне на разходите.
 • Банково счетоводство.

Финансов анализ

Този модул разглежда различните техники и методи за анализ на счетоводния баланс и друга финансова информация. Набляга се на използването на съотношения и други полезни начини за сравнение и анализ дейността на фирмите. Ключови моменти в модула:

 • Изследване и управление структурата на разходите. Променливи и постоянни разходи.
 • Възвръщаемост на капитала. Показатели за рентабилност. Анализ на равновесната точка на рентабилност.
 • Оборотен капитал. Показатели за ликвидност. Управление на ликвидността и оборотния капитал. Прогнози и отчети за паричните потоци. Нефинансови признаци за лоша ликвидност.
 • Използване на показатели за финансова задлъжнялост. Взаимодействие с печалбата, ликвидността и риска. Показатели за ефективност на използването и управлението на активите и разходите.
 • Тълкуване на финансовата информация в контекста на различните пазарни сектори. Оценка на предприятия. Групи предприятия. Трансферни цени.
 • Вземане на финансови решения. Цена на капитала при инвестиционни решения. Възвръщаемост на капитала. Сконтиране на паричните потоци. Вътрешна норма на възвръщаемост. Решения за подмяна на активите. Рационализиране на капитала.
 • Последици от счетоводната политика върху резултатите от финансовия анализ.

Кредитиране и кредитен анализ

Тук е отделено особено внимание на анализа на кредитния риск. Като разглежда различни сектори, този модул се спира по-подробно върху нефинансовите фактори, които биха могли да повлияят върху кредитния риск и предлага различни начини за намаляване на риска. Ключови моменти в модула:

 • Тълкуване на счетоводните отчети за целите на кредитирането.
 • Извършване на обоснована оценка на всяко предложение за кредитиране. Характеристики на доброто обезпечение. Видове предлагани обезпечения. Гаранции. Оценка на видовете обезпечения.
 • Кредитиране на дребно. Прилагане на каноните на доброто кредитиране към предложенията за кредитиране на дребно - метод “CAMPARY & ICE”, точкова оценка на кредитиране.
 • Кредитиране на малки и новосъздадени предприятия. SWOT анализ. Анализ на нефинансова информация при оценка на предложение за кредитиране. Проучване влиянието на подмяната на ключов персонал върху финансовите резултати и крайния успех на фирмата.
 • Кредитиране на средни предприятия. Модел на петте сили на Портър. Модел Пепист & Ко. Прогнозиране на паричните потоци. Кредитиране срещу оформени като полици вземания на фирмата. Факторинг. Кредитиране за оборотен капитал. Инвестиционно кредитиране.
 • Кредитиране срещу недвижима собственост. Кредитиране на индустрията и търговците на дребно и едро. Кредитиране за сектора на услугите. Кредитиране за селското стопанство. Кредитиране на групи от компании.
 • Методи за намаляване на риска от изпадане на фирмата-длъжник в несъстоятелност. Методи за мониторинг на дейността на фирмата-длъжник. Признаци за предстоящ фалит на фирмата.