Специализиран курс "Маркетинг и мениджмънт"

Курсът е предназначен за специалисти, работещи на всички нива в управлението, както и за онези, които се стремят към мениджърска позиция или просто желаят да усъвършенстват своите умения от областта на корпоративната култура. Специализираният курс “Маркетинг и мениджмънт” разглежда общите функции на ефективното управление, като обединява основните области на модерния организационен и корпоративен мениджмънт.

Курсът се състои от три модула:

Маркетинг на финансовите услуги

Този модул разглежда принципите и практиката на маркетинга в банковия и финансовия сектор. Отделено е внимание на теми като маркетингово планиране, маркетингово проучване, пазарна сегментация, развитие на продукта, промоция и реклама. В този модул се засяга въпроса за анализ на конкуренцията и маркетинговата стратегия като част от корпоративната стратегия на една организация. Други ключови моменти в модула са:

 • Фактори, които влияят върху поведението на физическите лица при купуване. Механизъм на вземане на решение за избор и покупка при физическите лица. Връзка на различните модели на поведение и сегментирането на пазара.
 • Поведение и вземане на решение за купуване при фирмите. Фактори на влияние. Специфики на стопанските сектори.
 • Средства за ефективно промотиране на банката и нейните услуги. Разработване на кампании за реклама. Комуникация с клиентите.
 • Умения за активни продажби. Управление на екип по продажбите. Култура, насочена към продажбите. Управление качеството на обслужването. Стандарти на обслужване.
 • Контрол върху ефективността на продажбите и рекламата.

Банков мениджмънт

Модулът разглежда развитието на модерната практика по мениджмънт и я съотнася към банките и банковото дело. Организационната структура и култура се разглеждат през призмата на дейностите на мениджърите. Засегнати са теми като управлението на екип, връзки с клиенти, мениджмънт на проекти и преструктуриране, както и специфични банкови въпроси като управление на риска. Други ключови моменти в модула:

 • Управленски роли. Класическа теория на мениджмънта. Теория на мениджмънта на човешките взаимоотношения. Теория на системния мениджмънт. Мениджмънт на кризисни ситуации.
 • Изграждане на сплотен екип. Управление на екип. Принципи и процеси на делегиране на права и задължения. Мотивационни двигатели на поведението и усилието.
 • Цикъл на планиране, организиране и контрол. Методи и техники за вземане на решения.
 • Управление на връзките с клиентите. Взаимодействие между управлението на качеството и управлението на връзките с клиенти.
 • Управление на риска - търговски риск, кредитен риск, валутен риск, лихвен риск. Стратегии на регулациите за капиталовата адекватност.
 • Тотално управление на качеството

Бизнес комуникации и преговори

Този модул разглежда различните форми на модерната бизнес комуникация и показва най-добрата установена практика в тази област. Обърнато е внимание както на външните, така и на вътрешните форми на комуникация, като са разгледани факторите, които пречат на добрата комуникация. Засегнати са също така и основните тактики за водене на преговори в контекста на общуването с клиенти. Модулът съдържа техники и подходи, които могат са спомогнат за постигането на ефективна комуникация в една организация. Той представлява полезен справочник за мениджърите, които искат да изградят добри комуникационни стандарти сред персонала. Други ключови моменти в модула:

 • Несловесни и словесни комуникативни умения. Делово общуване. Водене на телефонен разговор в делови контекст. Запитвания и рекламации.
 • Подготвяне и адаптиране на доклади съобразно потребностите на различна аудитория. Резюмиране на делови срещи и разговори.
 • Водене на делова кореспонденция. Използване на формат, стил и тон в унисон с целта на писмото.
 • Съставяне и използване на вътрешни паметни и докладни записки.
 • Организиране и ръководене на делови срещи. Водене на протокол.
 • Подготвяне и осъществяване на словесни представяния (презентации).
 • Водене на преговори. Стилове и тактики на преговори. Оферти и предложения.