Специализиран курс "Международни финанси"

В този курс се проследяват в детайли финансирането, инструментите и процесите, свързани с международната търговия. Разгледани са и рисковете, които съпътстват вноса и износа. Усвояват се техники, които се използват за намаляване или елиминиране на тези рискове. Изучават се международно установените правила, които се прилагат при международната търговска дейност. Курсът дава възможност за обогатяване на познанията за финансовите услуги в различните сектори на международния пазар. Обърнато е специално внимание на процеса на действие на капиталовите пазари и фондовите борси и на основните инструменти, които се използват там. Курсистите се запознават с приложенията на финансовите инструменти в управлението на паричните наличности.

Курсът се състои от три модула:

Финансиране на международната търговия

Този модул разглежда в детайли не само инструментите и процесите, включени във вноса и износа, но също така обръща внимание на различните методи на финансиране на международната търговска дейност. Разгледани са допълнителни въпроси, свързани с кредитен, държавен, валутен риск и начините за обезпечаването му. Изучават се видовете документи, използвани в международната търговия, както и международно установените правила, които се прилагат в международната търговска дейност (Инкотермс). Разглеждат се методите за плащане във външната търговия, както и конкретното им приложение при дадени обстоятелства. Други основни моменти в модула:

 • Форми на плащане, използвани за уреждане на международни задължения. Предварително плащане и плащане по открита сметка. Преимущества и недостатъци. Технологии за парични преводи в друга държава.
 • Инкасо. Инкасово нареждане. Акредитивни операции. Приложение. Предимства и недостатъци. Задължения и отговорности на страните.
 • Гаранции. Видове банкови гаранции. Обслужване и обработка. Действие и приложение на гаранциите.

Международни финансови системи

Този модул разглежда пазарите и институциите, които съставляват международната финансова система. Той изучава инструментите и методите, използвани в тази система. Описани са ролите и функциите на основните финансови институции като Международния валутен фонд, Световната банка и Банката за международни разплащания. Модулът дава възможност за обогатяване на познанията за финансовите услуги в различните сектори на международния пазар. Ключови моменти в модула са:

 • Финансово посредничество. Посреднически операции. Финансови активи, търгувани на финансовите пазари. Остойностяване на финансови активи.
 • Банкирането на дребно. Характеристики. Бизнес модел на банкиране на дребно. Банкирането на едро - бизнес модел. Характеристики.
 • Инвестиционното банкиране. Същност и значение за Европейския съюз и другите развити икономики.
 • Мултинационалното банкиране. Същност и причини за възникване. Основни финансови центрове. Специфични рискове, свързани с мултинационалното банкиране.
 • Кредитни и спестовни институции. Кредитни унии и финансови дружества. Същност на предлаганите услуги и начин на работа на институциите. Управление на риска.
 • Инвестиционни институции. Доверителни фондове, инвестиционни тръстове, парично-пазарни фондове, пенсионни фондове и застрахователни институции, фондове за хеджиране. Същност на услугите, които те предлагат.
 • Международни разплащания. Рискове, свързани с този вид преводи. Алтернативни модели на интегрираните системи за разплащания. Намаляване на риска в тяхната работа. Системи SWIFT и TARGET.
 • Електронен превод. Автоматизирани клирингови системи (Automated Clearing Systems - ACS). Електронни пари. Бъдещо развитие на паричните инструменти. Пластмасови карти, смарт картите, киберпари.

Капиталови пазари и фондови борси

Капиталовите пазари и фондовите борси съставляват важна част от международната финансова система. Този модул обръща специално внимание на процеса на действие на тези пазари и основните инструменти, които се използват там. Курсистите се запознават с приложенията на финансовите инструменти в управлението на паричните наличности. Ключови моменти в модула са:

 • Роля и функциониране на паричните пазари. Основни инструменти на паричния пазар и тяхното използване. Развитие на евровалутните пазари. Функции.
 • Капиталови пазари. Облигации и акции. Анализиране ролята на капиталовите инструменти за целите на финансирането.
 • Деривативни инструменти. Специфична употреба, механизъм на действие и ценообразуване. Лихвени инструменти - лихвени суапове и договори за форуърден лихвен процент.
 • Валутни курсове. Факторите, които влияят върху определянето им. Валутни курсове “спот” и “форуърд”. Определяне, прогнозиране, тенденции на изменение.
 • Методи за оценяване на акции. Методи за управление на риска при инвестициите. Алтернативни инвестиционни стратегии.
 • Управлението на ликвидността. Измерване ликвидността на една банка. Методи за управление на активите и пасивите на банките за постигане на адекватна ликвидност. Методи за управление лихвения риск на една банка.