Сертифицирано обучение

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ

Продължителност на обучението: 1 ден – 8 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Зала на Международен банков институт: ул. „Бачо Киро“ №49 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици;
 • Специалисти корпоративно банкиране;
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки.
 • Кратко представяне:

 • Практически курс, в който се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основ на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за корпоративен кредитен анализ.
 • След приключване на обучението ще сте усвоили умения:

 • Задълбочено да анализирате финансовото състояние на кредитополучателя, съставяйки аналитични финансови отчети.
 • Да знаете защо нетния оборотен капитал (working capital) и EBITDA могат да бъдат подвеждаща мярка за ликвидност.
 • Да притежавате широк кръг от познания свързани с логиката на финансовите отчети, от гледна точка на кредитния риск.
 • Да разбирате индикациите за кризисни процеси в дейността на предприятието, както и да прилагате методите за диагностика на кризисни състояния.
 • Програма на семинара:

  Анализ на отчета за доходите
 • Четене и анализ на ОПР и ГДД, съпоставяне на стойностите, връзка ОПР – Баланс. Разчитане на структурата на разходите. Разчитане на структурата на приходите. Значение на коригиращите позиции в ОПР.
 • Анализ на съотношенията за: марж (брутен, EBITDAR, EBITDA, EBIT, печалба преди данъчно облагане, нетна печалба), лихвено покритие, покритие на дивидентите.
 • Анализ на отчета за паричните потоци
 • Оперативен паричен поток, NWC, инвестиции и финансиране. Разлики между оперативни приходи и оперативен паричен поток.
 • Основни и вторични източници на погасяване на дълга.
 • Кредитиране на базата на парични потоци срещу кредитиране на активи.
 • Анализ на съотношенията: покритие на лихвите и инвестициите; обслужване на дълга и покритие на погасяването на дълга, коефициенти на превръщане на пари в брой, ROIC на база парични потоци, покритие на дивиденти.
 • Анализ на баланса
 • Какво представляват дълга и квази-дълга?
 • Анализ на ликвидността и оборотния капитал: структурна и диспозитивна ликвидност.
 • Мотивация за наличието на привлечен капитал: финансов ливъридж и лихвен ефект върху данъците.
 • Анализ на съотношенията за: ливъридж, ликвидност, покритие на активите, оборотен капитал, ROIC, ROE, оборот на активите, анализ на Dupont.
 • Финансови измерители в модела на Майкъл Портър.
 • Индикации за кризисни процеси в дейността на предприятието. Методи за диагностика на кризисни състояния.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Работни материали:
 • Всеки от участниците получава интернет достъп до материалите от семинара.
 • Лектор:

  Петър Петров доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 228 лева.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук