ПРИКЛЮЧЕН – 30 ноември 2021г. – Банковият пакет за реформи на ЕС – BRRD II и SRMR II и предизвикателства за банките.

Регулаторните изменения през последните години са доста сложни и показват редица променящи играта предизвикателства за финансовия сектор. С оглед на […]

ПРИКЛЮЧЕН – 3 декември 2021г. – Електронната идентификация и свързаните с нея задължения за финансовите институции в страната.

Практически онлайн семинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:00 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА […]

ПРИКЛЮЧЕН – 24 ноември 2021г. – Практически уебинар във връзка с приетите от УС на БНБ “Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма”

/С цел да отговорим в максимална степен на Вашите очаквания в качеството Ви на поднадзорни лица, Ви каним предварително да […]

ПРЕДСТОЯЩ – 16 декември 2021 г. – Задълженията на банките във връзка с определянето на групите свързани клиенти по смисъла на регламент 575/2013 г. за пруденциалните изисквания.

Практически уебинар ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: ½ ден Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

ПРИКЛЮЧЕН –19 октомври 2021 г. – Предстоящи промени в законодателството на ЕС във връзка с регулацията на финансовите технологии (Fintech).

Сертифициран, практически семинар Онлайн обучение – „виртуална класна стая“ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ […]

ПРИКЛЮЧЕН – 12 октомври 2021г. – Несъответствия между ЗПФИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/201, MiFID II.

Сертифициран, практически семинар: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Продължителност на обучението: 9:30-13.30ч. Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА […]

METAПРОУЧВАНE

“FIBIC” „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност“, номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-00755

ПРИКЛЮЧЕН – 6 октомври 2021г. – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г. и ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.)

Продължителност на обучението: 6 учебни часа Начало 09:30 ч. Място на провеждане: ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ Програма на семинара: Предпоставки […]

ПРИКЛЮЧЕН – 18 – 23 ноември 2021 г. – Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 19 и 22 ноември 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка в […]