Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за Управление на риска.
 • Основни рискови категории – стратегически, оперативни, правни, договорни и други.
 • Моделът COSO и управлението на риска.
 • Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
 • Основни акценти в процеса по oценка и управление на риска:
 • - Идентифициране на рискове;
 • - Методология за оценка на риска;
 • - Оценка на влияние и вероятност на риска:
 •  Влияние и вероятност на риска;
 •  Присъщ и остатъчен риск;
 • - Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;
 • - Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;
 • - Периодичност на оценка и докладване на рискове;
 • - Ниво на докладване;
 • - Отговорници за управление на рискове;
 • - Рискови индикатори.
 • Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове, съгласно представената методология.
 • Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:
 • - Kритерии за приемливост на рискови индикатори;
 • - Минимален брой рискови индикатори за определен риск.
 • Стратегии и подходи за управление на рисковете.
 • Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
 • Мониторинг и докладване на рисковете:
 • - Риск Регистър;
 • - Справка „Светофар”;
 • - Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.
 • Иницииране на корективни действия:
 • - Справка „Регулировчик”;
 • - Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;
 • - Оценка на ефективността на корективни действия.
 • Практическо упражнение за определяне и начини на измерване на рискови индикатори.
 • Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри, и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.
 • Целеви групи:

 • Членове на бордове и одитни комитети;
 • Вътрешни одитори;
 • Изпълнителни, административни, финансови директори и собственици;
 • Служители на отдели призвани да се управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Вътрешен Контрол“, „Финанси“, „Вътрешен одит“ и др.;
 • Оперативни мениджъри на средно ниво;
 • Други.
 • Водещ курса:

  Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA е бакалавър по Бизнес Администрация, от Американския Университет в България от 1997г. Г-н Карабинов има над 20 г. професионален опит, от тях 8 години в чужбина. CIA от 16 години. ACCA от 17 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г. От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър Вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия. Г-н Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария през 2004 г. От 2009 г. г-н Карабинов е Управляващ съдружник във фирма JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управление на риска. Г-н Карабинов е Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Провеждал е обучения за превенция на корупцията и измамите като лектор в ИВОБ. Провеждал е обучения за превенция на измами и управление на риска на различни организации като Сметна Палата, Министерство на Финансите, Българска Фондова Борса, Асоциация на дипломираните експерт счетоводители (ACCA), Елаците Мед АД, Фаворит Холд, Институт на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС), Булстрад, Първа инвестиционна банка, Пиреос Банк и др.

  Такса за участие с включен ДДС: 252 лв. Краен срок за записване: 24.04.2020г.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук