ОЦЕНКА НА РИСКА И ДОСТОВЕРНОСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА КРЕДИТНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

/корпоративно кредитиране/

Продължителност на обучението: 2 дни по 4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Цели на обучението:

Участието в тренинга ще ви даде възможност да:

 • анализирате задълбочено финансовите отчети на потенциалния кредитополучател.
 • определяте риска от манипулации във финансовите отчети.
 • познавате широк кръг от основни финансови показатели и коефициенти, да разбирате техния икономически смисъл, както и уверено да ги прилагате в оценката на кредитния риск на предприятието кредитополучател.
 • разбирате проблемите в развитието на кредитираното предприятие, да познавате възможните мерки за финансово оздравяване, както и тяхното влияние върху доходността, финансовата устойчивост и платежоспособността на кредитополучателя.
 • разпознавате влиянието на кризите върху основни финансови съотношения.
 • Програма на семинара:

  Кредитен риск, цели и алгоритъм на кредитния анализ

 • Кредитен риск, бизнес и финансов риск. Фактори, влияещи върху кредитния риск.
 • Цели на финансовия анализ за нуждите на кредитирането. Източници на информация и етапи на провеждане на анализа.
 • Методи на оценка на достоверността на финансовите отчети. Разкриване на манипулации

  Четене и анализ на финансовите отчети. Хоризонтален и вертикален анализ. Отраслови особености
 • Счетоводният баланс: информация за инвестициите и източниците на тяхното финансиране. Отраслови особености на баланса. Влиянието на структурата на активите върху ефективността и обращаемостта. Структура на пасивите. Рискове и финансова устойчивост.
 • Отчет за приходите и разходите (ОПР): информация за доходите и разходите. Видове печалба и техният икономически смисъл (брутна печалба, оперативна печалба, EBITDA, EBIT, печалба преди данъци, нетна печалба). Отраслови особености на ОПР. Връзка между Баланс и ОПР.
 • Анализ на рентабилността на инвестициите, като основа за платежоспособността на кредитополучателя

 • Аналитично значение на показателите Нетен оборотен капитал и Оперативен цикъл.
 • Показатели за рентабилност: ROA, RONA, ROCE, ROE и тяхната взаимовръзка.
 • Отраслови особености и фактори, влияещи върху рентабилността на инвестициите.
 • Ликвидност, платежоспособност и финансова устойчивост на предприятието на кредитополучателя. Финансов риск.

 • Понятието „ликвидност“. Влияние на кризисните процеси върху показателите за ликвидност и тяхното тълкуване.
 • Методи за оценка на платежоспособността. Показателят DSCR.
 • Влияние на капиталовата структура на предприятието върху рентабилността и финансовата устойчивост. Финансов ливъридж.
 • Темп на растеж и финансиране на растежа. Показателят Темп на устойчив растеж (SGR). Ограничаване на темпа на растеж с цел поддържане на финансовата устойчивост
 • Работни материали:

  Всеки от участниците получава интернет достъп до материалите от семинара.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

  Водещ курса:

  Петър Петров, Петър Петров е доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 228 лева

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук