Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Дата:

14 юли 2023 г.

Продължителност на обучението:

½ ден

Начало:

09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

1. Представяне информация на клиенти

2. Оценка за целесъобразност

3. Новите изисквания към оценката за целесъобразност съгласно Наредба 38

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт

Водещ курса:

Валентина Стефанова, Комисия за финансов надзор. В КФН от 2003г. Последователно е заемала длъжностите началник отдел „Методология на финансовия надзор“, директор на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници“, началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна” и от ноември 2020г. - главен експерт в управление Застрахователен надзор. Била е член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструменти. Председател е на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори към Комисия за защита на потребителите. Участва в работна група № 26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси, Работна група № 21 „Защита на потребителите” към Съвета по европейски въпроси, както и в два комитета на Европейския орган за ценни книжа и борси: Комитет „Посттрейдинг“, Комитет „Финансови иновации“.

Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

Допълнителна информация:Международен банков институт предлага и корпоративен тип обучения за служители на една институция.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

Плащането се извършва:

по банков път.

Организация:

"МБИ" EООД

Сметка:

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”
BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук