Анализ на годишната данъчна декларация, оборотната ведомост и главната книга

Сертифициран семинар

Продължителност на обучението: 1 ден (от 09.30 до 17.00 часа)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на МБИ, ул. Бачо Киро“ №49 с опция за Онлайн чрез виртуална класна стая по желание на участника

ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е ТОВА?

 • Искате да придобиете или да развитие навиците си за задълбочен анализ на финансовите отчети на потенциалните кредитополучатели?
 • Необходимо Ви е да прецените доколко финансовите отчети са правилно съставени и доколко в тях няма манипулирани позиции? Желаете да познавате технологията на съставянето на финансовите отчети?
 • Не знаете как счетоводната политика, избрана от кредитополучателите ще повлия върху тяхната финансова устойчивост, рентабилност и платежоспособност?
 • ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 • Задълбочено да анализирате финансовото състояние на потенциалния кредитополучател по данни от финансовите отчети, годишната данъчна декларация, оборотната ведомост и главната книга.
 • Да притежавате широк кръг от познания свързани логиката на съставянето на финансовите отчети, използвайки данните от оборотната ведомост, главната книга и годишната данъчна декларация.
 • КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Практически курс, в който за един ден се представя теорията и практиката на за задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитичната информация и от годишната данъчна декларация, оборотната ведомост и главната книга.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят навици за анализ и трактовка на информацията от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост. Практическите примери се предоставят на участниците в електронен вариант, позволяващ използването им в ежедневната практика.
 • За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици
 • Специалисти корпоративно банкиране
 • Програма на семинара:

  Промени в данъчното законодателство, които касаят кредитния процес и индивидуалния кредитен риск.

  Взаимовръзки на информацията от, оборотната ведомост, главната книга и годишната данъчни декларация с позициите във финансовите отчети.

  Контролинг върху съставянето на финансовите отчети. Оборотната ведомост и главната книга като основа за съставянето на:

 • Отчета за приходите и разходите;
 • Отчета за паричните потоци;
 • Отчета за собствения капитал.
 • Специфична информация, която може да се извлече единствено от главната книга, като аналитичен източник:

 • Формиране на позициите за изменение на запасите: Бракувана и липсваща продукция. Излишъци от продукция и последващи оценки.
 • Формиране на разходите за придобиване на активи по стопански начин.
 • Други приходи.
 • Анализ на информацията от годишната данъчна декларация. Счетоводен и данъчен финансов резултат.

  Данъчни постоянни и временни разлики

  Примери за данъчни постоянни разлики.

  Примери за данъчни временни разлики:

 • Приходи и разходи от последващи оценки;
 • Обезценки на вземания;
 • Провизии за задължения;
 • Неизползвани отпуски и неплатени доходи на физически лица;
 • Амортизации и слаба капитализация.
 • Преобразуване счетоводния финансов резултат със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:

 • Сделки на фондова борса;
 • Резерв от последваща оценка;
 • Облагане на задължения;
 • Данъчен кредит при регистрация по ЗДДС;
 • Авансови вноски за корпоративен данък.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Материали

 • Всеки от участниците получава работна тетрадка, презентация, съставена на Prezi, както и допълнителни материали, свързани с разглежданата тематика.
 • Таксата за участие е 240 лева с включен ДДС. При записване на двама и повече участници от една институция таксата за участие с отстъпка е 228 лева на човек. Таксата за участие се превежда по банковата сметка на МБИ, като изрично се посочи темата на семинара.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук