Практически уебинар:

ПРИСЪСТВЕНО В ЗАЛА НА МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ /и с възможност за онлайн участие по желание на участника/

Продължителност на обучението: 1 ден (от 09.30 до 17.00 часа)

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Учебен център на МБИ, ул. Бачо Киро“ №49 с опция за Онлайн чрез виртуална класна стая по желание на участника

ПОЗНАТО ЛИ ВИ Е ТОВА?

 • Искате да придобиете или развиете навици за анализ на достоверността на финансовите отчети на кредитоискателите. Подготвяте се да дадете заключение за тяхната ликвидност, доходност, финансова устойчивост и платежоспособност?
 • Необходимо Ви е да разбирате какви са методите за манипулации и фалшификации на финансовите отчети на фирмата-кредитополучател и как те влияят на информацията за нейната доходност, финансова устойчивост, платежоспособност и парични потоци
 • ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 • Задълбочено да анализирате финансовото състояние на потенциалния кредитополучател, както и рисковете от манипулации на определени финансови съотношения.
 • Да разбирате схемите и способите за манипулиране на финансовите отчети, както и да познавате възможните начини за откриване на манипулации, свързани с финансовото състояние, финансовата устойчивост и платежоспособността на кредитополучателя.
 • КАКВИ РЕШЕНИЯ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Практически курс, в който за един ден се представя теорията и практиката на креативното счетоводство, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, на ключови финансови съотношения и показатели, свързани с кредитния риск.
 • Разглеждане на практически примери, съставени с манипулирането на: Оборотния капитал и ликвидността; Съотношенията за възвращаемост на активите; Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост; Рентабилност на продажбите; EBITDA и DSCR; Отчета за паричните потоци .
 • За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици
 • Специалисти корпоративно банкиране
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки
 • Програма на семинара:

  Кредитен риск и креативното счетоводство. Манипулиране на:

  Оборотния капитал и ликвидността: Компенсиране на вземания и задължения; Компенсиране на стокови наличности; Отчитане на направени авансови вноски за корпоративен данък като текущ актив; Неправилно или несвоевременно отразяване, в дневниците за покупки на данък добавена стойност; Заприхождаване на фиктивни излишъци на материални запаси при инвентаризации; Надценени (небезценни) материални запаси и вземания; Невключване в стойността на дълготрайните активи на разходи за провизии и липса на последваща оценка; Неточна оценка на валутни вземания и задължения; Сделки със свързани лица, водещи до увеличаване или намаляване на текущите активи и пасиви.

  Съотношенията за възвращаемост на активите: Амортизация различна от полезния живот на активите; Отписване на вземания.

  Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост:Преминаване от финансов към оперативен лизинг; Използване възможностите на чл. 134 от ТЗ; Други способи.

  Съотношенията за обращаемост на активите: Фиктивни приходи, включително от свързани лица; Продажба с обратен лизинг; Други способи.

  Рентабилност на продажбите на невярна и неточна информация: Отразяване на суми за данъци, включително от минали периоди, като текущ разход; Неотчетено на непризнати разходи за данъчни цели, формиращи временни разлики; Капитализация на разходи и занижена амортизация; Креативност по отношение на незавършеното производство; Отразяване на част от разходите при свързани лица; Преждевременно отчитане на приходи.

  EBITDA и DSCR: Създаване на фиктивни неустойки; Бартерни сделки; Други способи.

  Отчета за паричните потоци: Капитализиране на разходи; Посочване на парични потоци за изплатени лихви и комисионни от оперативна към финансова дейност.

  Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети:

  Използване на методите на финансовия анализ: Ключови финансови индикатори за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби.

  Използване на методите на счетоводния анализ: Счетоводни инструменти за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Работа със счетоводни регистри.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Материали

 • Всеки от участниците получава работна тетрадка, презентация, съставена на Prezi, както и допълнителни материали, свързани с разглежданата тематика.
 • Таксата за участие е 240 лева с включен ДДС. При записване на двама и повече участници от една институция таксата за участие с отстъпка е 228 лева на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук