Бюджетиране. Процес и техники за бюджетиране и бюджетен контрол.

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден /8 учебни часа/

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Общи принципи на планирането.
 • Необходими условия за ефективно планиране.
 • Фази на плановия процес.
 • Същности и роля на бюджета.
 • Бюджетът като средство за постигане на бизнес целите.
 • Функции на бюджета.
 • Стъпки в бюджетния процес:
 • - Бюджетна процедура;
 • - Бюджетен период;
 • - Бюджетен наръчник;
 • - Бюджетно обучение;
 • - Бюджетен календар.
 • Подход за бюджетиране:
 • - Отдолу нагоре;
 • - Отгоре надолу;
 • - Смесен.
 • Бюджетни войни.
 • Печеливши и губещи в бюджетните войни.
 • Как бюджета въздейства на поведението на ръководителите и служителите.
 • Стандартно бюджетиране.
 • Основополагащи бюджетни принципи.
 • Търкалящи се бюджети (rolling budgets).
 • Участници в бюджетния процес.
 • Бюджета като стандарт за оценката на представянето на организацията като цяло и на различните структурни единици.
 • Добавена стойност от бюджетния контрол.
 • Отчитане на резултатите: факт vs план;
 • - Честота на отчитане на факт vs. план;
 • - Анализ на причините за отклонения (контролируеми vs неконтролируеми) фактори;
 • - Подходи за иницииране на корективни действия;
 • - Видове корективни действия.
 • Автоматизиране на бюджетния процес:
 • - Процес по бюджетиране;
 • - Процес по контрол на изпълнение на план vs. фактическо изпълнение;
 • - Софтуери за съставяне и контрол на бюджети.
 • Фиксирани vs гъвкави бюджети; Предимствa и предизвикателства.
 • Бюджетиране базирано на дейности. Предимства и предизвикателства.
 • Бюджетиране от нулата. Предимства и предизвикателства.
 • Критика на бюджетирането.
 • Оперативен бюджет:
 • - Бюджет Продажби;
 • - Бюджет Производство;
 • - Бюджет преки материали;
 • - Бюджет за пряк труд;
 • - Общо производствени Непреки разходи;
 • - Бюджет за разходи за Продажби и Административни разходи;
 • - Бюджети по отдели, Финанси, Човешки ресурси, Съответствие, Правен и др.;
 • - Бюджети за големи разходни елементи – Маркетинг, Развойна дейност;
 • - Изготвяне на бюджет за приходи и разходи за периода;
 • Паричен бюджет и как липсата на пари в брой води до фалити.
 • Финансов бюджети.
 • Капиталов (инвестиционен) бюджет.
 • Проформа (прогнозен) баланс.
 • Критика на бюджетирането.
 • Целеви групи:

 • Членове на одитни комитети
 • Външни одитори
 • Финансови директори, директори на клонове и директори на отдели
 • Служители и ръководители на отдели, призвани да съставят и контролират бюджети
 • Оперативни мениджъри на средно ниво
 • Оперативни счетоводители
 • Водещ курса:

  Йордан Карабинов, MBA, ACCA, CIA е бакалавър по Бизнес Администрация, от Американския Университет в България от 1997г. Г-н Карабинов има над 20 г. професионален опит, от тях 8 години в чужбина. CIA от 16 години. ACCA от 17 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г. От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор. За последните 3 организации г-н Карабинов е работил в качеството си на мениджър Вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия. Г-н Карабинов е придобил MBA от IMD, Швейцария през 2004 г. От 2009 г. г-н Карабинов е Управляващ съдружник във фирма JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управление на риска. Г-н Карабинов е Председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Провеждал е обучения за превенция на корупцията и измамите като лектор в ИВОБ. Провеждал е обучения за превенция на измами и управление на риска на различни организации като Сметна Палата, Министерство на Финансите, Българска Фондова Борса, Асоциация на дипломираните експерт счетоводители (ACCA), Елаците Мед АД, Фаворит Холд, Институт на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС), Булстрад, Първа инвестиционна банка, Пиреос Банк и др.

  Такса за участие с включен ДДС: 252 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук