Финансово отчитане и хеджиране по МСФО 9 нормативни изисквания, кредитна обезценка. Оценка на платежоспособността на клиентите рейтинг, скоринг, утвърждаване

7 март 2019г.

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 10:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

Нормативна база на МСФО 9 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент

Съществени промени на нормативната уредба:

 1. Класификация и оценка на финансови активи и пасиви според 3 бизнес-модела
 2. Оценка и балансово отчитане на очаквани кредитни загуби и кредитна обезценка в зависимост от степента на кредитния риск
 3. Хеджиране и счетоводно отчитане на хеджирани експозиции

Част 1: Балансово отчитане по МСФО 9

 • Нормативни изисквания на МСФО 9, сравнение с МСС 39
 • Методи за генериране на PD и миграционни матрици
 • Поддръжка на клиентски данни за кредитен риск
 • Редуциране на кредитния риск чрез обезпечения
 • Логика за класифициране на финансовите активи и пасиви
 • Балансово отчитане при транзакции
 • Балансово отчитане на дългови инструменти с погасителни планове
 • Балансово отчитане при реструктуриране чрез версии
 • Модели и формули за балансово отчитане
 • Модели и формули за оценка на очаквани кредитни загуби
 • Практически пример на Ехсел
 • Предназначение на колоните за балансовата отчетност
 • Консолидиране на портфейли и подпортфейли, алокация

Обедна почивка

Част 2: Балансово отчитане по МСФО 9

Хеджиране по МСФО 9

 1. Цели и принципи на хеджирането, влияние върху отчитането
 2. Дефиниция на хеджингови групи, период и честота за хеджиране
 3. Видове хеджирани рискове и категории
 4. Методи за определяне на хеджиращата ефективност: прост, регресионнен, симулационен, хипотетични деривати
 5. Сценарии при хеджирането, проблем на малките числа

Демонстрация и анализ на МСФО9 в практическа система

 1. Класификация на експозициите
 2. Представяне на парични потоци и събития
 3. Балансово отчитане на траншове и версии
 4. Практически пример
 5. Консолидиране на експозиции и портфейли
 6. Интерпретация на стрес-сценарии
 7. Хеджиране на облигация с дериват
 8. Попълване на отчетни форми и генериране на отчети

Кафе пауза

Част 3: Модели и системи за оценка на скоринг и рейтинг

 • Регулаторни изисквания към рейтинговите системи
 • Рейтингова система в банковата система за оценка на рискове
 • Количествени фактори: данни от баланса и ОПР, показатели
 • Качествени фактори: субективни оценки и критерии
 • Стъпки на рейтинговия процес
 • Настройка на балансовите отчети и на моделите
 • Подходи за определяне на скоринг/рейтинг
 • Функции на рейтинговата система
 • Методи за генериране на миграционни матрици
 • Потребителски интерфейс за WEB, за Windows
 • Генериране на отчети: QlikWiev, Crystal Reporter, Excel

Част 4: Анализ и валидиране на модели за скоринг и рейтинг

 • Валидиране на скоринг и рейтинг
 • Математически модел и основни принципи
 • Подбор на факторите
 • Редуциране на връзки в тегловната матрица
 • Ефекти от редуцирането
 • Принос и чувствителности на фактори
 • Ефекти от определяне на чувствителностите
 • Бъдещо развитие

Водещ курса:

Проф. д-р Анатолий Антонов , управител на фирма „Еврориск системи“, Варна и консултант на фирми в Западна Европа по разработката и внедряването на финансов софтуер и системи като “PMS”, “Risk Framework” и “Risk Engine”. Неговите интереси и познания са концентрирани в областта на моделирането, проектирането, реализацията и внедряването на системи за анализи и оценки на финансови инструменти и портфейли и оценки на пазарен, кредитен и операционен риск и скорингови и рейтингови системи като участва с презентации и демонстрации в Европейски конференции.Като консултант той е ръководил и участвал в множество банкови проекти, отнасящи се до пазарен, кредитен и операционен риск, управление на активи и пасиви (ALM), оценка на кредитни деривати и др. в немскоговорящите страни от Западна Европа. Проф. д-р Анатолий Антонов е лектор в Технически Университет, Варна по софтуерни технологии и до неотдавна в Икономически Университет, Варна по банкови и финансови системи.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук