Креативно счетоводство и кредитен риск

Практически тренинг

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

Кредитен риск и креативното счетоводство. Манипулиране на:

• Оборотния капитал и ликвидността: Компенсиране на вземания и задължения; Компенсиране на стокови наличности; Отчитане на направени авансови вноски за корпоративен данък като текущ актив; Неправилно или несвоевременно отразяване, в дневниците за покупки на данък добавена стойност; Заприхождаване на фиктивни излишъци на материални запаси при инвентаризации; Надценени (небезценни) материални запаси и вземания; Невключване в стойността на дълготрайните активи на разходи за провизии и липса на последваща оценка; Неточна оценка на валутни вземания и задължения; Сделки със свързани лица, водещи до увеличаване или намаляване на текущите активи и пасиви.

• Съотношенията за възвращаемост на активите: Амортизация различна от полезния живот на активите; Отписване на вземания.

• Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост: Преминаване от финансов към оперативен лизинг; Използване възможностите на чл. 134 от ТЗ; Други способи.

• Съотношенията за обращаемост на активите: Фиктивни приходи, включително от свързани лица; Продажба с обратен лизинг; Други способи.

• Рентабилност на продажбите на невярна и неточна информация: Отразяване на суми за данъци, включително от минали периоди, като текущ разход; Неотчетено на непризнати разходи за данъчни цели, формиращи временни разлики; Капитализация на разходи и занижена амортизация; Креативност по отношение на незавършеното производство; Отразяване на част от разходите при свързани лица; Преждевременно отчитане на приходи.

• EBITDA и DSCR: Създаване на фиктивни неустойки; Бартерни сделки; Други способи.

• Отчета за паричните потоци: Капитализиране на разходи; Посочване на парични потоци за изплатени лихви и комисионни от оперативна към финансова дейност.

Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети:

• Използване на методите на финансовия анализ: Ключови финансови индикатори за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби.

• Използване на методите на счетоводния анализ: Счетоводни инструменти за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Работа със счетоводни

Водещ курса:

Д-р Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е показателя за кризисна ликвидност (CLR), както и на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор е на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, прогнозирането на финансови затруднения, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

Такса за участие при извършено плащане до 20 януари 2020 г.: 222 лв. с включен ДДС (след тази дата се дължи пълната такса).

Редовна такса за участие с включен ДДС: 264лв. (Таксата трябва да бъде преведена не по-късно от три дни след обучението)

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук