Сертифицирано практическо обучение

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника.

За кого е това обучение?

 • Кредитни и финансови аналитици
 • Специалисти корпоративно банкиране
 • Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки
 • Кратко представяне:

 • Практически курс, в който се представя теорията и практиката на креативното счетоводство, манипулациите и фалшификациите на финансовите отчети, на ключови финансови съотношения и показатели, свързани с кредитния риск.
 • Разглеждане на практически примери, съставени с манипулирането на: Оборотния капитал и ликвидността; Съотношенията за възвращаемост на активите; Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост; Рентабилност на продажбите; EBITDA и DSCR; Отчета за паричните потоци.
 • След приключване на обучението ще сте усвоили умения:

 • Задълбочено да анализирате финансовото състояние на потенциалния кредитополучател, както и рисковете от манипулации на определени финансови съотношения
 • Да разбирате схемите и способите за манипулиране на финансовите отчети, както и да познавате възможните начини за откриване на манипулации, свързани с финансовото състояние, финансовата устойчивост и платежоспособността на кредитополучателя.
 • Програма:

  1. Кредитен риск и креативното счетоводство. Манипулиране на:

 • Оборотния капитал и ликвидността: Компенсиране на вземания и задължения; Компенсиране на стокови наличности; Отчитане на направени авансови вноски за корпоративен данък като текущ актив; Неправилно или несвоевременно отразяване, в дневниците за покупки на данък добавена стойност; Заприхождаване на фиктивни излишъци на материални запаси при инвентаризации; Надценени (небезценни) материални запаси и вземания; Невключване в стойността на дълготрайните активи на разходи за провизии и липса на последваща оценка; Неточна оценка на валутни вземания и задължения; Сделки със свързани лица, водещи до увеличаване или намаляване на текущите активи и пасиви.
 • Съотношенията за възвращаемост на активите: Амортизация различна от полезния живот на активите; Отписване на вземания.
 • Съотношенията за финансов ливъридж и финансова устойчивост: Преминаване от финансов към оперативен лизинг; Използване възможностите на чл. 134 от ТЗ; Други способи.
 • Съотношенията за обращаемост на активите: Фиктивни приходи, включително от свързани лица; Продажба с обратен лизинг; Други способи.
 • Рентабилност на продажбите на невярна и неточна информация: Отразяване на суми за данъци, включително от минали периоди, като текущ разход; Неотчетено на непризнати разходи за данъчни цели, формиращи временни разлики; Капитализация на разходи и занижена амортизация; Креативност по отношение на незавършеното производство; Отразяване на част от разходите при свързани лица; Преждевременно отчитане на приходи.
 • EBITDA и DSCR: Създаване на фиктивни неустойки; Бартерни сделки; Други способи.
 • Отчета за паричните потоци: Капитализиране на разходи; Посочване на парични потоци за изплатени лихви и комисионни от оперативна към финансова дейност.
 • 2. Методики за разкриване и предотвратяване на манипулирането и фалшифицирането на финансовите отчети:

 • Използване на методите на финансовия анализ: Ключови финансови индикатори за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Модел на Мессод Бенеиш (Beneish M-Score) за разкриване на манипулирани печалби.
 • Използване на методите на счетоводния анализ: Счетоводни инструменти за разкриване на манипулирани и фалшифицирани финансови отчети. Работа със счетоводни регистри
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров, е доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 240 лева. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук