Практически онлайн семинар относно разпоредбите на приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на БНБ за организацията и управлението на рисковете в банките

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Програма на семинара:

 • Промените на Наредба № 7 на БНБ и свързаните с нея европейски регулации.
 • Промени в прага на същественост на просрочените кредитни задължения
 •  Практически примери за броене дни в просрочие и сравнение с брояч на дни в просрочие за Централен Кредитен Регистър
 •  Равнище на прилагане на неизпълнение
 •  Някои специфични трактовки на EBA/GL/2016/07 за прилагането на чл. 178, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013
 • Промени в постановките на изчисление на големи експозиции
 • Други Промени в Наредба 7 на БНБ и приложимост
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Димитър Матакиев, FRM, Ръководител „Контрол на риска“, Райфайзенбанк България

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук