Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Предпоставки за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК – преценка на съда относно редовността на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Материалноправни последици на влязлата в сила заповед за изпълнение – чл. 424 ГПК, чл. 371 ГПК, чл. 117, ал. 2 ЗЗД.
 • Практически проблеми при приложението на чл. 414а ГПК (Нов – ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Обезсилване на издадена заповед за изпълнение от съда в заповедното производство.
 • Процесуални предпоставки за упражняване на правото на иск по реда на чл. 422 ГПК. Обективно съединяване на искове в производството по чл. 422, ал. 1 ГПК. Материалноправни възражения в производството по установителния иск.
 • Причини за изработването на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Становище на Европейската комисия от 24 януари 2019 г.
 • Изменения, свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за незаконосъобразността на основанието за издаване на заповед за незабавно изпълнение: Нови изисквания в случаите, в които вземането произтича от договор сключен с потребител по смисъла на ЗЗП.
 • Изисквания за служебна проверка от страна на съда на законосъобразността на пораждащия вземането фактически състав. Удължаване на сроковете за подаване на възражение от страна на длъжника срещу издадената заповед за изпълнение. Удължаване на сроковете за подаване на частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение.
 • Изискване за предоставяне от страна на банките пред съда на договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Промени във връзка със спиране на изпълнението при подадено възражение срещу издадена заповед за незабавно изпълнение.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Съдия Красимир Машев, Апелативен съд - София

  Такса за участие с ДДС: 240 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук