Правните предизвикателства пред търговията с OTC деривати в България

28 февруари 2019г.

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 9:30 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Програма на семинара:

 • Сключване на сделки с деривати извън място на търговия. Роли на страните и ограничаване на пазарния риск ("обратни сделки с трети страни"), текуща преоценка на деривата.
 • Правен/регулаторен контекст на сделките с деривати преди и след 2018 година
 • EMIR – същност. Постепенно разширяване на обхвата на задължението за клиринг и търговия
 • MIFID2 – обхванати са почти всички деривати
 • Несъстоятелност
 • Финансови обезпечения
 • Облигационно право – ЗЗД
 • Видове стандартизирана документация за сключване на сделки с OTC деривати
 • ISDA рамков договор – версия 1992 и версия 2002
 • Кога се подписва? Какви са предимствата?
 • Основни съдържателни белези – приключващо нетиране, неизпълнение, понятия
 • Структура на документация – основен договор, приложения, обезпечения, потвърждания
 • Приложимост в България
 • Приключващо нетиране
 • Нетираща/ненетираща юрисдикция
 • Прихващане/новация
 • Салдо при ранно прекратяване
 • Механизъм на прекратяване на сделките – обратни сделки между същите страни, сделки на междубанков пазар
 • Клауза за нетиране/реализиране на финансово обезпечение
 • Ранно прекратяване непосредствено преди или в процедура по несъстоятелност
 • Съображения при дефиниране на събитията, даващи основание за ранно прекратяване. Примери.
 • Проблеми на сделките с ОТС деривати и обезпечаването при практиката в България
 • Особености при работа с клиенти, различни от приемливи насрещни страни
 • Приложими разпоредби на МИФИД2; PRIIPs KIDs
 • Конфликт на интереси при търговия срещу клиента
 • Защита на потребителите – приложима ли е?
 • Кръстосани продажби и пакетни продукти
 • Разбира ли клиентът сделката и рисковете?
 • Задължение за клиринг, задължение за търговия и репортинг
 • Съдебна практика във връзка с ОТС деривати – българска и чуждестранна
 • "cherry picking"
 • Значение на уговорените начини за валидно уведомяване И др.

Водещ курса:

Жулиета Мандажиева, Адвокат, Съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, специалист в капиталови пазари, банкови и финансови услуги; лицензионни процедури и екологично право. Адв. Мандажиева започва своята практика в известна софийска правна кантора която предоставя правни услуги на дружествата от групата на Алианц в България. По-късно, тя се присъединява към проекта „Регулация на капиталовите пазари в България” под ръководството на финансовата консултантска компания от САЩ „Financial Markets International” и USAID, където участва в подготовката на проекто - наредби, отнасящи се към изискванията за капиталовите пазари. След участието си в проекта, адв. Мандажиева предоставя пълен набор от правни услуги като юрисконсулт в една от най-големите небанкови финансови институции в България „Елана Фонд Мениджмънт” АД, която управлява колективни инвестиционни схеми и индивидуални портфейли.

Димитър Калдамуков, Старши адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Ивана Близнакова, Адвокат, Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Цена: 360 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук