СПЕЦИФИКА ПРИ АНАЛИЗА НА КРЕДИТНАТА СДЕЛКА

Сертифициран практически семинар

Продължителност на обучението: 6 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Актуалност на темата:

Стопанската криза е вече факт. За някои браншове от икономиката тя ще продължи 4-5 години, и това е така поради факта, че се застъпиха различни по вид и интензитет кризи. Този процес не е неочакван. Още в края на 2018 година редица авторитетни пазарни анализатори, институционални инвеститори и политически лидери индикираха за сигнали, отнасящи се до нова стопанска криза. Като част от причините Джей Пи Морган Чейс и Кристин Лагард отбелязваха сериозното нарушаване на ликвидността, което можеше да бъде ключов атрибут на следващата криза. Предвид на новите реалности познаването на причините, динамиките и тенденциите, свързани с финансовия анализ, на рисковете и заплахите, би способствало за подобряване на кредитния анализ на всяко предприятие.

Целева група:

Обучението е подходящо за кредитни и финансови аналитици на всички оперативни нива. След преминаване на обучението участниците ще придобият практически знания и умения по разпознаване, диагностика и управление на кризисни процеси и състояния, включително и скрити кризи.

Програма на семинара:

 • Модул 1. Кризисни процеси в дейността на предприятието. Кризисни ситуация в жизнения цикъл на предприятието. Механизъм на развие на кризите. Степени на развитие на кризата. Външни и вътрешни причини за възникване на кризисни състояния в предприятието. Кризи и кредитни рискове.
 • Модул 2. Стадии на кризисния процес и разпознаване на скрити кризи. Матрица на кризисното състояние: вреди, намаляване на рентабилността, загуби, хронична неплатежоспособност. Количествени и качествени методи за диагностика на кризисни състояния. Изменения в структурата на активите, пасивите, приходите и разходите. Производство – Канали за дистрибуция – Пазар. Промени елементите на модела на Майкъл Портър.
 • Модул 3. Кредитен анализ и финансови коефициенти в кризисни състояния. Финансов анализ и прогнозиране на финансови затруднения. Кредитиране по време на криза: разчитане на коефициентите за финансовото състояние, финансовата устойчивост, стопански резултати, ликвидност, платежоспособност и темп на устойчив растеж. Анализ на паричните потоци. Системата на DuPont за възвращаемост на активите (ROA) и случаят с възхода на General Motors.
 • Работни материали:

  Всеки от участниците получава Интернет достъп до материалите от семинара.

  ЗАБЕЛЕЖКА:Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Петър Петров, доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук