Специализирано и сертифиращо обучение за лица, предлагащи финансови инструменти, в съответсвие с разпоредбите на чл.70 и във връзка с чл. 65 и чл. 66 от Наредба 38 на Комисия за финансов надзор от 21.05.2020 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО - по 6 учебни часа на 23 и 24 февруари 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО - самоподготовка в удобно за обучаващия се време в периода 22-25 февруари 2021г. (предоставена допълнителна информация за онлайн самообучение)

Дата 2: 13-16 април 2021 г. ; Дата 3: 19-22 април 2021 г.

Продължителност на обучението: минимум 20 часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ.

Обучението ще бъде организирано в 12 онлайн присъствени учебни часа, разпределени по 6 учебни часа на 23 и 24 февруари 2021г. с начален час 9.30ч., и предоставена допълнително информация за самоподготовка, достъпна в периода 22-25 февруари 2021г.

КОМБИНИРАНО: СИНХРОННО по 6 учебни часа на 14 и 15 април 2021г. или съответно на 20 и 21 април 2021г. (чрез виртуална класна стая) и АСИНХРОННО самоподготовка в удобно за обучаващия се време в периода 13-16 април 2021г. или съответно 19-22 април 2021г. (предоставена допълнителна информация за онлайн самообучение)

Актуалност на темата:

Съгласно разпоредбите на Чл. 70 от Наредба 38 на КФН „(1) Инвестиционният посредник провежда обучение от минимум 20 часа в рамките на всяка календарна година на лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 - 3 с цел поддържане на подходяща квалификация за изпълнение на функциите и задълженията им. Обучението се провежда при отчитане специфичните функции на обучаваните лица. Примерен тематичен обхват на обучението е определен в приложение № 3. (2) Инвестиционният посредник при необходимост провежда обучение по повод всяко съществено изменение на нормативните изисквания, вътрешните правила на инвестиционния посредник, както и при въвеждане на нови финансови инструменти, инвестиционни или допълнителни услуги. Обучението по изречение първо може да бъде в рамките на обучението по ал. 1. (3) Инвестиционният посредник оценява лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 - 3 след провеждане на обучение по ал. 1, съответно ал. 2. (4) Инвестиционният посредник поддържа документация, удостоверяваща изпълнението на задълженията по ал. 1 - 3.“

Целева група:

Лица, активно работещи в сферата на предлагането на финансови инструменти.

Тематичен обхват на обучението съгласно Приложение №3 към Наредба 38 на КФН /Тематичният план е изцяло съобразен с изискванията на Наредба 38 на КФН, а обучението е надграждащо - предназначено за специалистите, активно работещи в сферата на предлагането на финансови инструменти, и е съобразено с притежаваните от тях знания умения и опит, както и специфичните им функции/:

 • Финансови инструменти
 • Финансови услуги
 • Изисквания към информацията предоставяна на клиенти преди предоставяне на инвестиционната услуга
 • Изисквания към инвестиционните посредници при предоставяне на инвестиционни услуги на клиенти, в т.ч.: Защита на финансови инструменти
 • Финансови пазари, в т.ч.: Участници на финансовите пазари
 • Регулиране на финансовия пазар в България
 • Инфраструктура на финансовите пазари
 • Основна информация по отношение на изискванията за идентификация на клиенти по ЗМИП
 • Основни понятия и изисквания, свързани с мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават Удостоверение за Част от професия „ФИНАНСИСТ“ /Специалност „Банково дело“ от Център за професионално обучение към Международен банков институт

  Водещ курса:

  Валентина Стефанова, Комисия за финансов надзор. В КФН от 2003г. Последователно е заемала длъжностите началник отдел „Методология на финансовия надзор“, директор на дирекция „Преструктуриране на инвестиционни посредници“, началник отдел „Методология и жалби” в дирекция „Правна” и от ноември 2020г. - главен експерт в управление Застрахователен надзор. Била е член на работната група по изготвянето на новия Закон за пазарите на финансови инструменти. Председател е на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори към Комисия за защита на потребителите. Участва в работна група № 26 “Финансови услуги” към Съвета по европейски въпроси, Работна група № 21 „Защита на потребителите” към Съвета по европейски въпроси, както и в два комитета на Европейския орган за ценни книжа и борси: Комитет „Посттрейдинг“, Комитет „Финансови иновации“.

  Такса за участие без ДДС (ДДС не е дължим): 210 лв.

  Допълнителна информация:Международен банков институт предлага и корпоративен тип обучения за служители на една институция.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук