Сертифицирано обучение

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

За кого е това обучение?

 • Кредитни специалисти в сегмент големи и средни корпоративни клиенти.
 • Кредитни анализатори и специалисти корпоративното и търговско управление.
 • Кратко представяне:

 • Практически курс, в който се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
 • Разглеждане на практически примери, съставени въз основ на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за корпоративен кредитен анализ.
 • След приключване на обучението ще сте усвоили умения:

 • Задълбочено да познавате, определяте, контролирате и управлявате причините за недостига на парични средства и оборотен капитал.
 • u Да познавате и копирате недостатъците на показателите EBITDA, Оборотен капитал (WC) и Коефициент за бърза ликвидност (QR).
 • u Да работите с показателите, свързани с ликвидността, оборотния капитал и паричните потоци, като разчитате спецификата на резултатите по време на криза.
 • u Да анализирате и управлявате ликвидността на предприятието, като и да оптимизирате паричните потоци, краткосрочното и дългосрочно финансиране.
 • Програма:

 • Оборотният капитал и ликвидността от гледна точна на кредитния риск. Обхват и значение на ликвидността. Кое е по-важно: рентабилност или ликвидност?
 • Ключови коефициенти и стратегически фактори на ликвидността. Критична оценка на коефициентите за ликвидност: Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).
 • Дългосрочен анализ на развитието на ликвидността. Идентифициране на пропуски и оценка на финансовата структура.
 • Структура на оборотния капитал. Въведение в паричните потоци и отчета за паричните потоци.
 • Оценка на потребностите от оборотен капитал. Оборотния капитал като индикатор за ранно предупреждение. Ефективно управление на оборотния капитал.
 • Значението на паричните потоци. Парични потоци и потоци на печалба. Паричните потоци като мост между печалбата и ликвидността.
 • Оперативен и паричен цикъл: същност и анализ. Взаимовръзка на оперативния с ефективността на използването на активите.
 • Ранна диагностика за финансови затруднения. Финансови и нефинансови сигнали.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектор:

  Петър Петров,доктор по икономика и управление с докторат по въпросите, свързани с ликвидността на отраслово ниво. Автор е на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Наръчник: Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант. От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на финансовия и кредитен анализ, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, банки, небанкови финансови институции, лизингови компании.

  Такса за участие с ДДС: 240 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 228 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук