Валутни и лихвени деривативи: Стратегии, оценяване и осчетоводяване.

Сертифициран уебинар:

Продължителност на обучението: 2*4 учебни часа

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

 • Стратегии със …, финансово моделиране и оценяване на:
 • Форуърди и фючърси
 • Лихвени фючърси
 • Суапови сделки – валутни и лихвени суапи
 • Опции – оценяване по метода на биномните дървета и Блек Шолс
 • Опции върху индекси, валути и фючърси
 • Европейски опции върху облигации
 • Лихвени Тавани (Капове)
 • Европейски суапови опции
 • Опции върху спред
 • Счетоводно отразяване и данъчни ефекти при:
 • Форуърди и фючърси
 • Лихвени фючърси
 • Суапови сделки –валутни и лихвени
 • Опции
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Водещ курса:

  Д-р Златин Съръстов, Бенефин, консултантски услуги в областта на кредитирането, проектното финансиране, корпоративното финансиране, сливанията и придобиванията на предприятия, продажбата на цели предприяти, частния пласмент и публичното предлагане на дългови и дялови финансови инструменти

  Николай Полинчев, Регистриран одитор

  Такса за участие с ДДС: 204 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук