ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОЦЕНКИ НА РИСКА

15 февруари 2019 година

Продължителност на обучението: 5 учебни часа

Начало 9:00 ч.

Място на провеждане:

гр. София 1202, ул. “Бачо Киро” № 49, етаж 1
Учебен център на МБИ

Актуалност на темата:

Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни Закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност, задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта, трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията.

Програма на семинара:

 • 09.00 – 09.10 Регистрация на участниците.
 • 09.10 – 09.15 Откриване на семинара.
 • 09.15 – 10.25 Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).
 • Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
 • Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
 • Видове комплексна проверка.
 • 10.25 – 10.55 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 • 10.55 – 11.10 Кафе-пауза
 • 11.10 – 12.20 Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.
 • Оценка на риска.
 • Вътрешна организация.
 • Съхранение, защита и разкриване на информация.
 • 12.20 – 12.50 Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 • 12.50 – 13.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Водещ курса:

Лектори от Център за превенция и противодействие на изпирането на пари с председател на УС д-р Николай Алдимиров: Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Антон Михайлов – юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.

Цена: 240 лв. с ДДС

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Участниците получават сертификат за завършения курс от Международен банков институт.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00 BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 980 1854, 02 980 6087 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук