Практически уебинар:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението:1 ден /8 учебни часа/

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Програма на семинара:

ПАНЕЛИ 1 и 2 – 09:30 до 11:00 и от 11:15 до 13:00 ч.

Нови тълкувателни решения посветени на изпълнителното производство по ГПК в периода 2015-2023

1. Тълкувателно решение от 26.06.2015г. по т.д. №2/2013г. на ВКС – възбрани и запори; несеквестируемост; привилегии; формиране на начална цена при публична продан; погасителна давност; особен представител.

2. Тълкувателно решение от 22.11.2022г. по т.д. №2/2021г. на ВКС – проблеми на разпределението в изпълнителното производство по ГПК.

3. Тълкувателно решение от 11.03.2019г. по т.д.№4/2017г. на ВКС – вещен ефект на постановлението за възлагане в полза на привиден кредитор; статут на ипотекарния длъжник в изпълнителния процес; способи за обявяване на недействителност на публична продан; издаване на обратен изпълнителен лист за разноски.

4. Тълкувателно решение от 20.05.2022г. по т.д.№6/2020г. на ВКС – подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановленията за възлагане.

5. Тълкувателно решение от 28.03.2023г. по т.д.№3/2020г. на ВКС – тече ли погасителна давност при висящ изпълнителен процес и съотношение между ППВС № 3/1980 г. и Тълкувателно решение от 26.06.2015г. по т.д. 2/2013г. на ВКС.

6. Тълкувателно решение от 10.07.2017г. по т.д. №3/2015г. на ВКС – въвод във владение при заварено трето лице; обжалване на акта на съдебния изпълнител за разноски; принудително изпълнение на съдебно решение определящо режим на лични отношения между родител и дете; допустимост на иска по чл. 440 ГПК при възможност за обжалване по реда на чл. 435, ал.4 ГПК; действие по налагане на запор ли е съобщението до банка, ако съдебният изпълнител е получил отговор, че длъжникът няма открита сметка.

7. Тълкувателно дело №2/2023г. на ВКС – перемпция при множество длъжници; съгласие за приключване, прекратяване и спиране на изпълнителния процес при множество взискатели; прекъсване на погасителна давност при настъпила перемпция.

ПАНЕЛ 3 – 14:00 до 15:30 ч.

Проблеми на обезпечителното производство по ГПК

1. Обща характеристика на обезпечителния процес – понятие и същност, приложно поле, отграничения от сходни производства.

2. Право на обезпечаване на иска и допускане на обезпечението – предпоставки, процесуални пречки.

3. Производство по допускане на обезпечението - компетентен съд, развитие на производството, акт на съда по допускането, особени правила.

4. Видове обезпечителни мерки – възбрана, запор, спиране на изпълнително производство и др.

5. Налагане на обезпечителни мерки и техните последици.

6. Замяна и отмяна на обезпечителни мерки.

7. Защита срещу процесуално нередовно и материално неоправдано обезпечаване на иска.

8. Актуална съдебна практика.

Поглед върху проекта за Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност.

Дискусия с участниците по темите на семинара - 15:30 до 16:00ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

Лектори:

Д-р Димитър Иванов, правен консултант, специалист по въпросите на правния режим на ипотеките, особените залози и защита правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог, както и на обучителен курс по гражданско изпълнително производство.

Такса за участие с ДДС: 264 лева. При записване на трима и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

Плащането се извършва: по банков път.

Организация: "МБИ" ЕООД

Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
BIC код: CECBBGSF

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

Регистрирай се тук