Сертифициран семинар:

Онлайн чрез виртуална класна стая с опция за присъствие в зала по желание на участника

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ С ОПЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ В ЗАЛА НА МБИ

Програма на семинара:

09:30 – 10:00 Административна и регистрова реформа в областта на особените залози.

10:00 – 10:45 Изменения в Закона за особените залози, Обн. в ДВ, бр.64 от 26.07.2023 г.

 • Регистриран достъп до делото на залогодателя;
 • Обявяване на актове в ИС на ЦРОЗ без информацията, представляваща лични данни по смисъла на чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО;
 • Декларация за истинност по чл.27, ал.4 от ЗОЗ;
 • Изрично адвокатско пълномощно по чл.27, ал.3, т.5 от ЗОЗ;
 • Проверка на документи в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 • Възможност за даване на указания в регистърното производство по вписване, заличаване и обявяване в ИС на ЦРОЗ;
 • Ползване на документи от заявление, по което е постановен отказ.
 • 10:45 – 11:00 Кафе пауза

  11:00 – 12:00 Регистърно производство в ЦРОЗ към Агенция по вписванията и извършвана от длъжностно лице по вписванията на проверка по чл. 28, ал.3 от ЗОЗ

  12:00 -13:00 Обедна почивка

  13:00 -14:15 Подаване на заявления на хартиен носител и през ЕПЗЕУ за:

 • първоначално вписване на залог в ИС на ЦРОЗ;
 • промяна в обстоятелства по залог, вписан в „РОЗА“ към Министерство на правосъдието;
 • промяна в обстоятелства по залог, вписан в ИС на ЦРОЗ към Агенция по вписванията;
 • Разглеждане от длъжностно лице по вписванията на подадените заявления през модул „ДЛВ“.
 • 14:15 – 14:30 Кафе пауза

  14:30 - 15:00 Справки и удостоверения в ИС на ЦРОЗ

  15:00 -16:00 Въпроси и отговори.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Даниела Митева, изпълнителен директор на Агенция по вписванията;

  Наташа Босева, заместник-изпълнителен директор на Агенция по вписванията;

  Мария Дочева, Длъжностно лице по регистрация по ЗТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията;

  Йордан Димитров, Длъжностно лице по регистрация по ЗТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

  Такса за участие с включен ДДС: 228 лв.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие. Моля да имате предвид, че съгласно новата политика на дружеството при записване на участници 3 и по-малко дни преди датата на събитието отстъпките не са приложими.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук