Сертифициран семинар

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Продължителност на обучението: 1 ден

Начало 09:30 ч.

Място на провеждане:

ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

ПЪРВИ ПАНЕЛ – 09:30 до 11:00

ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ И ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:

Несеквестируеми доходи. Ипотека и залог на несеквестируемо имущество. Обжалване на действия поради несеквестируемост. Отказ от несеквестируемост. От коя дата се счита наложен запора върху банкова сметка? Какви са задълженията на третото задължено лице – банка? Прекъсва ли простото искане за налагане на запор погасителната давност? Конкуренция при множество запори и други обезпечения. Могат ли да се налагат, съответно вдигат запори при спряно изпълнение? До какъв размер е несеквестируем дохода на физическо лице по реда на ДОПК? Задължения на публичния изпълнител и третото задължено лице във връзка с несеквестируемостта, отговорност. Как се изчислява частта, която следва да се удържа (сравнение с ГПК)? Актуална съдебна практика.

ВТОРИ ПАНЕЛ – 11:30 до 13:00

НЕСЪРАЗМЕРНОСТ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

Проблеми на несъразмерността в принудителното изпълнение по реда на ДОПК. Изпълнение върху недвижим имот по реда на ДОПК – възбрана, опис, оценка, публична продажба. Специфики при извършването на публичната продан и издаването на постановлението за възлагане. Действие и ефект на издаденото постановление за възлагане и възможности за обжалване. Присъединяване на кредитори и разпределение на сумите от продажбата. Възможности за оспорване на публичната продан и постановлението за възлагане. Актуална съдебна практика.

ТРЕТИ ПАНЕЛ – 14:00 до 15:30

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОПК, ГПК и ТЗ.

ДОПК и ГПК:

 • Проблеми при тълкуването на чл. 191, ал.1 ДОПК и какъв е действителният смисъл на разпоредбата. Действия на публичния, съответно на съдебния изпълнител при констатиране на по-рано започнато изпълнение и възможности за обжалване. Проблеми относно статута на държавата като присъединен по право взискател. Кореспонденция между публичния и частния съдебен изпълнител във връзка с конкуренцията. Хипотеза на паралелно изпълнение и конкуренция между придобивните актове в случай на незачитане на конкуренцията. Отговорност на публичния изпълнител. Актуална съдебна практика.
 • ДОПК и ТЗ:

 • Кога следва да се счита открито производството по несъстоятелност и как се установява наличието на конкуренция ? Кореспонденция между синдика и публичния изпълнител. Действия на публичния изпълнител, съответно на синдика при констатиране на по-рано започнато изпълнение и възможности за обжалване. Хипотеза на паралелно изпълнение и конкуренция между придобивните актове в случай на незачитане на конкуренцията. Особености на принудителното изпълнение по реда на ДОПК след откриване на производство по несъстоятелност на длъжника – хипотезата на чл. 224 ДОПК. Отговорност на публичния изпълнител. Актуална съдебна практика.
 • Дискусия с участниците – 15:30 до 16:00 часа

  ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците получават сертификат за участието си в семинара от Международен банков институт.

  Лектори:

  Д-р Димитър Иванов, правен консултант, специалист по въпросите на правния режим на ипотеките, особените залози и защита правата на взискателите и длъжниците по изпълнителни дела. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог, както и на обучителен курс по гражданско изпълнително производство.

  Такса за участие с ДДС: 264 лв. При записване на двама и повече участници от една банка/институция таксата за участие с отстъпка е в размер на 240 лв. на човек.

  МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКАЗ НА ЗАЯВЕНО УЧАСТИЕ 3 и по-малко работни дни преди началото на семинар, заявителят дължи 50% от таксата за участие. При НЕЯВЯВАНЕ на записан участник, заявителят дължи 100% от таксата за участие.

  Плащането се извършва: по банков път.

  Организация: "МБИ" ЕООД

  Централна кооперативна банка Клон “Дондуков”

  Сметка: BG24 CECB 9790 1041 5874 00
  BIC код: CECBBGSF

  В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса или (друго).

  За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 0889 476 160, 0888 222 351 или да се регистрирате директно през нашия сайт.

  Регистрирай се тук